Архив 2013 година

1. Конкурс за академична длъжност „доцент” по "Ядрена, химическа и биологическа защита и екология”

2. Вакантна акдемична длъжност "асистент' за офицер в катедра "Корабни силови уредби "

3. Вакантна акдемична длъжност "асистент' в катедра "Корабни силови уредби "

4. Вакантна акдемична длъжност "асистент' в катедра "Кораборемонт"

5. Конкурс за академична длъжност „доцент” по "Процедури и правила за използване на комуникациите"

6. Конкурс за академична длъжност „доцент” по "Радиолокация и радионавигация (Радиоелектроника)"

7. Вакантна акдемична длъжност "хоноруван преподавател" по "Английски език" в катедра "Езикова подготовка"

8. Вакантна акдемична длъжност "асистент' в катедра "Техническа механика"

9. Вакантна акдемична длъжност "асистент' в катедра "Корабоводене"

9.  Конкурс за академична длъжност "главен асистент" в катедра "Експлоатация на флота и пристанищата"

10. Конкурс за академична длъжност "доцент" в катедра "Електротехника"

11. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра "Корабоводене"

12. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра "Техническа механика"

13. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра "Математика и физика"