Конкурс за академична длъжност „доцент”,
обявен в ДВ, бр. 29 от 22.3.2013 г.

Професионално направление: 5. 5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

Научна специалност: „Радиолокация и радионавигация ”

Учебна дисциплина: „Радиоелектроника ”

За нуждите на катедра „Електроника”

Кандидати:

1. К-н III р. гл. ас. д-р Мирослав Йорданов Цветков Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД-175/11.6.2013 г.


Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
Проф. д.т.н. Борислав Йорданов Беджев Външен Член Рецензия
Проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров Външен Член Рецензия
П роф. д.т.н. Трифон Димитров Пенков Вътрешен Председател Становище
Проф. д-р Иван Кръстев Цонев Външен Член Становище
Доц. д-р Атанас Калоянов Атанасов Външен Член Становище
Доц. д-р Анчо Герасимов Драганов Вътрешен Член Становище
Доц. д-р Георги Станков Иванов Вътрешен Член Становище
Резервни членове:
     
1. Доц. д-р Атанас Василев Майналовски Външен    
2. Доц. д-р Коста Иванов Иванов Вътрешен    
3. Доц. д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен    

Заключително заседание на журито: 19 юли 2013 г.; 14.00 ч. Заповед на началника на ВВМУ № РД-200 /3.7.2013 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 4.7.2013 г.