Обявление

за вакантна академична длъжност “асистент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Учебна/и дисциплина/и: “ Инженерно-технологично поддържане на кораба”.
Факултет / Департамент: факултет “Инженерен”
Катедра: „Кораборемонт ”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от обявяването на заповедта на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”– 04.06.2013 г
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № РД-92/04.04.2013г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 04.04.2013 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в деловодството на училището.