Обявление
за вакантна академична длъжност “асистент”

Професионално направление „Математика”
Учебни дисциплини “Линейна алгебра”и „Математически анализ”
Факултет “Инженерен”
Катедра „ Математика и физика ”
Брой места 1 – за цивилно лице
За срок от 2 месец от издаването на заповедта на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”– 18.12 .2013 г
Изисквания към кандидатите и необходими документи Съгласно заповед № ЛС-79/18.12.2013г. на Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ 18.12.2013 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището .