Конкурс за академична длъжност „доцент”,
обявен в ДВ, бр. 98 от 11 . 12 .2012 г.

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”

Учебна дисциплина: „Процедури и правила за използване на комуникациите ”

За нуждите на катедра „Електроника”

Кандидати:

1. Гл. ас. д-р Гроздю Христов Грозев Резюмета на трудовете

Заключително заседание на журито: 20 май 2013 г.; 14.00 ч.
Заповед на началника на ВВМУ № РД-124 /30.4.2013 г.

Научно жури:
Заповед на началника на ВВМУ № РД-81/29.3.2013 г.
Състав:
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
1. Проф. д.т.н. Борислав Йорданов Беджев Външен Член Рецензия
2. Проф. д.т.н. Трифон Димитров Пенков Вътрешен Член Рецензия
3. Проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров Външен Член Становище
4. Доц. д-р Валентин Ангелов Мутков Външен Член Становище
5. Доц. д-р Иван Младенов Йорданов Външен Член Становище
5. К-н I р. доц. д-р Николай Атанасов Великов Вътрешен Член Становище
7. Доц. д-р Чавдар Илиев Александров Вътрешен Председател Становище
Резервни членове:      
1. Проф. д-р Иван Кръстев Цонев Външен    
2. Доц. д-р Георги Станков Иванов Вътрешен    

Публикувано на официалният сайтна ВВМУна 30.4.2013 г.