Обявление

за заемане на академична длъжност „асистент”

Професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност (учебна дисциплина) Корабни силови уредби, машини и механизми (Корабни силови уредби)
Факултет Инженерен
Брой места 1 – за офицер от ВМС
За срок от 1 месец от обявяването на заповедта на министъра на отбраната – до 26.3.2013 г.
Изисквания към кандидатите и документи Съгласно Заповед на министъра на отбраната № ОХ-155 от 26.2.2013 г.
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ 8.3.2013 г.

За справки: тел. 052/552 230; 552 222 (16 704 и 16 731)

Документи се подават в деловодството на училището.