Конкурс за академича длъжност „доцент”,
обявен в ДВ, бр. 59 от 3.8.2012 г.

Професионално направление: 9.2 „Военно дело”

Научна или учебна специалност: „Ядрена, химическа, биологическа защита и екология ”

За нуждите на Департамента за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти

Кандидат: Гл. ас. д-р Недю Хенрих Попов Резюмета на трудовете

Научно жури:
Заповед на началника на ВВМУ № 1481/12.11.2012 г.
Състав:
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
1. Проф. д.н. Недялко Иванов Панчев
Външен
Член
Рецензия
2. Проф. д-р Никифор Христов Стефанов
Външен
Член
Становище
3. Доц. д.н. Владимир Денчев Величков
Външен
Член
Становище
4. Доц. д-р Любомир Павлов Витанов
Външен
Член
Становище
5. К-н I р. п роф. д.н. Боян Кирилов Медникаров
Вътрешен
Член
Рецензия
6. Доц. д-р Валентин Крумов Велинов
Вътрешен
Член
Становище
7. Доц. д-р Кирил Николов Колев
Вътрешен
Председател
Становище
Резервни членове:
.
.
.
1. Доц. д-р Иван Георгиев Попов
Външен
-
-
2. К-н I р. доц. д-р Калин Спасов Калинов
Вътрешен
-
-

Заключително заседание на журито: 13 февруари 2013 г., 15 00 ч. Заповед на началника на ВВМУ № РД-19 /22.1.2013 г.

Публикувано на сайта на ВВМУ на 23.1.2013 г.