Обявление
за вакантна академична длъжност “асистент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Учебна дисциплина: “ Машинни елементи ”.
Факултет факултет “Инженерен”
Катедра: „Техническа механика ”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от обявяването на заповедта на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”– 16.08.2013 г
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-51/16.08.2013г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 19.08.2013 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в деловодството на училището.