Обявление

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Научна или учебна специалност (учебна дисциплина) „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба”
Факултет “Инженерен”
Катедра
„Електротехника ”
Брой места 1 – за цивилно лице
За срок от 2 месеца от обявата в ДВ – 01.11.2013 г
Изисквания към кандидатите и необходими документи
Съгласно заповед № РД-291/21.10.2013г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса на официалния сайт на ВВМУ 15 .11.2013 г.
Публикуван в ДВ Брой 95/01.11.2013 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в деловодството на училището.