Обявление
за вакантна академична длъжност “асистент”

Професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Учебна дисциплина “Теория и устройство на кораба”.
Факултет факултет “Инженерен”
Катедра „ Техническа механика ”
Брой места 1 – за цивилно лице
За срок от 2 месец от издаването на заповедта на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”– 11.12.2013 г
Изисквания към кандидатите и необходими документи Съгласно заповед № ЛС-77/11.12.2013 г . на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса на официалния сайт на ВВМУ 12.12.2013 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището .