Архив 2014 година

1. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра "Корабни силови уредби "

2. Конкурс за академична длъжност "доцент" в катедра "Електротехника"

3. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра "Кораборемонт"

4. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра "Корабоводене"

5. Конкурс за академична длъжност "доцентт" в катедра "Електротехника"

6. Конкурс за академична длъжност "доцентт" в катедра "Електротехника"

7. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра "Техническа механика"

8. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра "Корабни силови уредби "

9. Конкурс за академична длъжност "асистент" в катедра "Експлоатация на флота и пристанища "

10.  Конкурс за академична длъжност "доцент" в катедра "Кораборемонт"

11.  Конкурс за академична длъжност "доцентт" в катедра "Корабни силови уредби "