Обявление
за вакантна академична длъжност “асистент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Учебна дисциплина: “Корабни силови уредби”
Факултет: “Инженерен”
Катедра: „Корабни силови уредби ”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месец от издаването на заповедта на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”– 07.01.2014 г
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-1/07.01.2014г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса на официалния сайт на ВВМУ: 08.01.2014 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището .