Конкурс за академична длъжност „доцент”,
обявен в ДВ, бр.
51 от 20.06 .2014 г.

Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

Научна специалност: „ Корабни силови уредби, машини и механизми ”

Учебна дисциплина: „ Корабни енергетични уредби”

За нуждите на катедра : „Корабни силови уредби”

Кандидати:

1. главен асистент доктор Румен Жечев Стоянов. Резюмета на трудовете

Заключително заседание на журито: 05 ноември 2014 г.; 14.00 ч. Заповед на Началника на ВВМУ № РД- 311 / 20.10.2014 г.

Научно жури
Заповед на Началника на ВВМУ № РД- 243 от 20. 08.201 4 г .
Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
професор доктор Замфир Иванов Александров
Външен
Член
Рецензия
професор доктор Михаил Николов Серафимов
Външен
Член
Рецензия
професор доктор Ангел Йорданов Димитров
Външен
Член
Становище
доцент доктор Христо Георгиев Богданов
Външен
Член
Становище
професор доктор Пейчо Димов Томов
Вътрешен
Член
Становище
к-н І ранг доцент доктор Иван Енчев Иванов
Вътрешен
Член
Становище
доцент доктор Йордан Димитров Йорданов
Вътрешен
Председател
Становище
Резервни членове:
1. доцент доктор Ирина Добрева Костова
Външен
2. к-н І ранг доцент доктор Юлиян Василев Москов
Вътрешен

Публикувано на официалният сайтана ВВМУ на 20.10.2014 г.