Конкурс за академична длъжност „доцент”,
обявен в ДВ, бр. 36 от 25.04.2014 г.

Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

Научна специалност: „ Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли ”

Учебна дисциплина: „ Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба ”

За нуждите на: катедра „Електротехника”

Кандидати:

1. доктор Милен Бонев Бонев Резюмета на трудовете

Заключително заседание на журито: 19 август 2014 г.; 11.00 ч. Заповед на началника на ВВМУ № РД-228 /01.08.2014 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД- 193 от 2 7 . 06 .201 4 г .
Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
проф. д-р Божидар Христов Бойчев Външен Член Рецензия
проф. д.т.н. Пенчо Владимиров Йорданов Външен Член Рецензия
проф. д.т.н. Стефан Тодоров Барудов Вътрешен Член Становище
проф. д-р Никола Петров Михайлов Външен Член Становище
проф. д-р Иван Йорданов Палов Външен Член Становище
доцент д-р Георги Петров Стоилов Вътрешен Председател Становище
доцент д-р Марин Михов Недев Вътрешен Член Становище
Резервни членове:      
1. доцент д-р Свилен Радославов Рачев Външен    
2. доцент д-р Христо Петров Раев Вътрешен    

Публикувано на официалният сайтана ВВМУ на 01.08.2014 г.