Конкурс за академична длъжност „доцент”,
обявен в ДВ, бр. 95 от 1.11.2013 г.

Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

Учебна дисциплина: „Електрообзавеждане на кораба ”

За нуждите на: катедра „Електротехника”

Кандидат: Д-р Живко Генчев Гроздев Резюмета на трудовете

Заключително заседание на журито: 4 април 2014 г., 14.00 ч. Заповед на Началника на ВВМУ № РД-68 /19.3.201 4 г.

Научно жури
Заповед на Началника на ВВМУ № РД-9/14.1.2014 г.
Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
1. Проф. д.т.н. Пенчо Владимиров Йорданов Външен Член Рецензия
2. П роф. д-р Божидар Христов Бойчев Външен Член Рецензия
3. Проф. д.т.н. Стефан Тодоров Барудов Вътрешен Член Становище
4. Проф. д-р Никола Петров Михайлов Външен Член Становище
5. Проф. д-р Иван Йорданов Палов Външен Член Становище
5. Доц. д-р Марин Михов Недев Вътрешен Член Становище
7. Доц. д-р Георги Петров Стоилов Вътрешен Председател Становище
Резервни членове:
1. Доц. д-р Свилен Радославов Рачев Външен
2 . Доц. д-р Дешка Малчева Маркова Външен

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ на 19.3.2014 г.