Конкурс за академична длъжност „доцент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Научна специалност: “Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба”
Факултет: факултет “Инженерен”
Катедра: „Електротехника ”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник” - бр 36 от 25 април 2014 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № РД-98/14.04.2014г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 28.04.2014 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището .