Конкурс за академична длъжност „доцент”,
обявен в ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.

Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

Научна специалност: „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

Учебна дисциплина: „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

За нуждите на: катедра „ Кораборемонт ”

Кандидати: главен асистент доктор Георги Кънчев Люцканов- Резюмета на трудовете

Заключително заседание на журито: 30 октомври 2014 г.; 14.00 ч. Заповед на Началника на ВВМУ № РД- 304 /14.10.2014 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД- 244 от 2 0 . 08 .201 4 г .
Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
професор д-р Михаил Николов Серафимов
Външен
Член
Рецензия
професор д-р Ангел Йорданов Димитров
Външен
Член
Рецензия
к-н I р. доцент д - р Юлиян Василев Москов
Вътрешен
Председател
Становище
доцент д-р Пламен Дичев Дичев
Външен
Член
Становище
доцент д-р Христо Костов Скулев
Външен
Член
Становище
доцент д-р Филип Иванов Габърски
Вътрешен
Член
Становище
доцент д-р Кънчо Николаев Кънчев
Вътрешен
Член
Становище
Резервни членове:
   
1. доцент д-р Алекандър Петров Рафаилов
Външен
   
2. к-н І ранг доцент д-р Иван Енчев Иванов
Вътрешен
   

Публикувано на официалният сайтана ВВМУ на 15.10.2014 г.