Обявление
за вакантна академична длъжност “асистент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация ”
Учебна дисциплина: “ Навигационно осигуряване на бойните действия”
Специалност: „Управление на кораби и корабоводене”
Факултет: “Навигационен”
Катедра: „Корабоводене ”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месец от издаването на заповедта на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”– 21.02.2014 г
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-9/21.02.2014г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 21.02.2014 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището .