СПИСЪК
на удостоените с почетното звание
"Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

 

1. професор, доктор Милан Вего - 2012 г.
2. професор Пламен Матеев - 2013 г.
3. г-н Майкъл Мавроникис - 2013 г.
4. контраадмирал Чеслав Дърч - 2014 г.
5. д-р Робърт Шок
6. контраадмирал, проф. Верджил Кицак

Статут на почетното званието "Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

В съответствие с Правилника за устройството и дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" Академичния съвет на училището на заседанието си от 4 октомври 2012 г. с протокол № 285 /4.10.2012 г. реши да се учреди звание "Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" .

Почетното званието "Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се присъжда на хабилитирани лица отВВМУ "Н. Й. Вапцаров" или преподаватели в други български и чуждестранни университети в израз на признателност и доказан висок професионализъм и на лица, имащи високи научни постижения в научни области, представляващи интерес за ВВМУ. Удостоеният със званието "Почетен професор" изнася публична лекция. На него се връчва специален медал и значка.

Носителите на званието "Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" " се вписват в специален регистър, към който се добавя и творческата им биография. За носителите на почетното зване се публикува информация на официалния сайт на ВВМУ, съдържаща творческата им биография и експозе на публичната им лекция.

Решение за удостояване със званието "Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"" се взема от Академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".