СПИСЪК
на удостоените с почетното звание
"Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

 

1. професор, доктор Милан Вего - 2012 г.
2. професор Пламен Матеев - 2013 г.
3. г-н Майкъл Мавроникис - 2013 г.
4. контраадмирал Чеслав Дърч - 2014 г.
5. д-р Робърт Шок
6. контраадмирал, проф. Верджил Кицак

 

Майкъл МавроникисМайкъл Мавроникис е роден през 1949 г. в гр. Никозия, Кипър.

Женен със седем деца, от които две момичета и пет момчета.

Г-н Мавроникис завършва Панкипърската гимназия за момчета в гр. Кукуш с направление „Наука” с общ успех”Много добър” и получава награда за високи художествени интереси.

През септември 1967 г. бива почетно освободен от Националната гвардия като доброволец за Национална служба. Напуска Кипър, за да посещава лекции във Великобритания.

В периода 1967-1969 г. посещава Kennigton College , Kingsway College и Holborn College , като изучава гръцки език, Британска конституция, математика, британска история, икономика физика и английски език.

Работил е в две световноизвестни фирми, които имат дипломирани експерт-счетоводители и получава професионално обучение за счетоводител.

Срез септември 1972 г вече работи като старши одитор, когато получава стипендия I.L.E.D., напуска , за да учи счетоводство в Norwood Technical College I Luton College of Technology. След това учи в London School of Accountancy B.P . P Accountancy Tutors.

След покриване на необходимите изпити, става член на редица професионални органи във Великобритания, като Асоциация на Международните счетоводители ; Институт за търговско управление; Асоциация на счетоводителите в областта на техниката; Институт на административното счетоводство.

След полагането на изпити, определени от главния счетоводен експерт на Република Кипър, получава сертификат за компетентност за одит.

Заема позиция на директор на няколко световноизвестни акционерни дружества, като E fremiko Holdings , Knossos и други.

Академична кариера на г-н Майкъл Мавроникис – преподава финансов мениджмънт, счетоводство в мениджмънта, математика в мениджмънта. В края на 1984 г.започва собствена професионална практика по счетоводство и продължава да преподава в известни международни университети.

С решение на Академичния съвет от 24 юли 2013 г., протокол №299, г-н Майкъл Мавроникис е удостоен със званието "Почетен професор на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".