Архив 2012 година

1. Kонкурс за академична длъжност "доцент" по "Приложна механика" - 2 места

2. Конкурс за академична длъжност „доцент” по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство”

3. Вакантна акдемична длъжност "асистент' за цивилен служител в катедра "Експлоатация на флота и пристанища"

4. Вакантна акдемична длъжност "асистент' за цивилен служител в "Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти"