Конкурс за академича длъжност „доцент”,
обявен в ДВ, бр. 74 от 21.9.2011 г.

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление”

Научна или учебна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство ”

Катедра : „Социални , стопански и правни науки”, факултет „Навигационен”

Кандидат: гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева Резюмета на трудовете

Научно жури:
Заповед на Началника на ВВМУ № 1396/2.12.2011 г.; № 1503/22.12.2011 г.
Състав:
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя

1. Проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков

Външен
Член
Рецензия

2. Проф. д.ик.н. Йордан Петров Коев

Външен
Член
Становище

3. К-н I р. п роф. д.в.н. Боян Кирилов Медникаров

Вътрешен
Председател
Становище

4. Проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев

Вътрешен
Член
Рецензия

5. Доц. д-р Стоян Андреев Стоянов

Външен
Член
Становище

6. Доц. д-р Илиан Иванов Минков

Външен
Член
Становище

7. Доц. д-р Светлана Райкова Димитракиева

Вътрешен
Член
Становище
Резервни членове:

 

 

1. Проф. д.пс.н. Илия Петров Пеев

Вътрешен

 

 

2. Доц. д-р Огнян Димитров Андреев

Външен

 

 

Заключително заседание на журито: 5 март 2012 г.; 15. 0 0 ч. Заповед на началника на ВВМУ № 155/ 9.2.2012 г.

Публикувано на сайта на ВВМУ на 10 .2.2012 г.