Конкурс за две академични длъжности „доцент”,
обявен в ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г.

Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

Научна или учебна специалност: „Приложна механика”

Катедра : „Техническа механика”, факултет „Инженерен”

Кандидати:

1. Гл. ас. д-р Ивайло Николаев Минчев Резюмета на трудовете

2. Гл. ас. д-р Юлиян Николаев Минчев Резюмета на трудовете

Научно жури:
Заповед на Началника на ВВМУ № 1501/22.12.2011 г.
Състав:
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя

1. Чл.-кор. проф. д.т.н. Венелин Стоянов Живков

Външен
Член
Становище

2. Проф. д.т.н. Борис Гергов Белниколовски

Външен
Член
Рецензия

3. Проф. д.т.н. Петър Колев Колев

Външен
Член
Становище1 Становище2

4. Проф. д.т.н. Михаил Йорданов Милков

Външен
Член
Рецензия

5. Проф. д-р Станимир Михайлов Карапетков

Външен
Член
Становище

6. Доц. д-р Георги Рангелов Григоров

Вътрешен
Член
Становище

7. Доц. д-р Николай Илиев Ангелов

Вътрешен
Председател
Становище

Резервни членове:

-
-
-

1. Проф. д.т.н. Йордан Максимов

Външен
-
-

2. Проф. д-р Пенка Генова

Външен
-
-

3. Проф. д.т.н. Симеон Панев

Външен
-
-

Заключително заседание на журито: 27 февруари 2012 г.; 15.30 ч. Заповед на Началника на ВВМУ № 127/1.2.2012 г.

Публикувано на сайта на ВВМУ на 3.2.2012 г.