Закони:


по ред
Наименовние
Формат
1
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
pdf
2
Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
web
3
Закон за висшето образование
pdf
4
Закон за развитие на академичния състав в Република България
pdf
5
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
pdf
6
Закон за насърчаване на научните изследвания
pdf
7
Кодекс на труда
html

 

Заповеди и разпореждания:


по ред
№, дата, относно
Формат
1
№ OX-602/19.07.2011 г., Заповед на Министъра на отбраната относно реда за заемане на длъжности от академичния състав и длъжност „инструктор” във военните академии, висшите военни училища и Института по отбрана
pdf
2
№ ОХ – 626/ 27.07.2011 г., Заповед на Министъра на отбраната относно реда за придобиване на научни степени във военните академии и висшите военни училища на Министерството на отбраната
doc
3
№ OX-172/1.03.2013 г., Заповед на Министъра на отбраната относно отмяна Спецификации на изпита за определяне нивото за владеене на английски език за Министерство на отбраната
pdf
4
№ OX-218/19.03.2013 г., Заповед на Министъра на отбраната относно въвеждане на нов модел на обучение по английски език
pdf
5
№ OX-2019/19.03.2013 г., Заповед на Министъра на отбраната относно условията и реда за провеждане изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд еик
pdf
6
 
-
7
 
-

 

Правилници:


по ред
Наименовние
Формат
1
Правилник за устройството и дейността на ВВМУ
pdf
2
Правилник за учебната дейност
pdf
3
Правилник за учебната заетост
pdf
4
Правилник за приемане и обучение в докторантура и за придобиване на научни степени
pdf
5
Правилик за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
pdf
6
Правилник за студентското общежитие на ВВМУ
doc
7
pdf
8
pdf
9
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до общественна информация
html
10
pdf
11
pdf
12
П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВВМУ"Н. Й. ВАПЦАРОВ"
pdf
13
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЗМНОЖИТЕЛНА БАЗА
pdf
14
ПРАВИЛНИК за работата на Учебна работилница
pdf
15
pdf
16
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ВВМУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"
pdf
17
Правилник за устройството, дейността и управлението на Центъра за кариерно развитие при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
pdf
18
ПРАВИЛНИК ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВВМУ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”
pdf
19
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Студентския съвет
при Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

pdf
20
   
21
   
22
   
23
   
24
   
24
   
24