Уважаеми гости на официалния Web сайт на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров",

За мен е удоволствие да Ви представя Висшето военноморско училище на Р България, на което съм горд, че съм възпитаник, а понастоящем – и началник.

Морската ни Алма матер е приемник на най-старото техническо училище у нас – основаното в гр. Русе на 9 януари 1881 г. Морско училище за обучение на машинисти и огняри.

През 1904 г. то е вече Машинно училище при флота - средно техническо училище за обучение на механици за военния и гражданския флот, държавните железници, въздухоплаването и др.

През 1942 г. със закон придобива статут на висше училище за специално морско и техническо образование и се преименува във Военноморско на Негово Величество училище. В него се приемат младежи след завършване на V -ти гимназиален клас ( днес IX -ти клас), които в продължение на две години се обучават като кадети във военногимназиалния отдел.

От 1949 г. приемник на морскообразователната традиция става Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" , възприело за свой патрон името на завършилия образованието си в него през 1932 г. голям поет , патриот и национален символ Никола Вапцаров.

През 1956 г. институцията получава статут на висше морско инженерно училище и се преименува във Висше народно военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров".

От 1991 г. до днес наиме нованието на училището е Висше военноморско училище "Н . Й . Вапцаров".

Последните 50 години от история та на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” го утвърдиха като най-авторитетния национален център за образование и квалификация на морски кадри, а в международен план – като престижен университет с учебни планове и програми, които са не само адекватни на критериите на развитите морски държави и международните морски организации, но и съчетават по уникален начин теорията и практиката, науката и реалността. За това не е случайно, че придобитата професионална квалификация от възпитаниците ни, морално-психологическите им качества и всестранна подготовка са високо ценени в системата на Военноморските ни сили и от корабособствениците на най-големите плавателни съдове в Световния океан.

Качеството на образованието на обучаваните курсанти за Военноморските сили и студенти за гражданското корабоплаване, речния транспорт, кораборемонта и управлението на пристанищата гарантират както професионално квалифицираните преподаватели със завидна научна и педагогическа подготовка, така и модерните и постоянно осъвременявани учебни тренажорни комплекси, лаборатории, компютърни симулатори и езикови центрове.

ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" осъществява още научна и развойна дейност в областта на военноморските науки и морските технологии, с което експертно решава научни задачи в интерес на Военноморските сили, морския бизнес и други сфери на икономическия живот у нас. Освен това е и инициатор на установяването на ползотворни контакти и създаването на делови отношения с колеги от други висши училища и организации, свързани с подготовката на кадри за Военноморски те сили и морския бранш.

От 2000 г. Морско училище е активен член и съосновател на Международната асоциация на морските университети (IAMU) . Поддържа действени международни контакти със сродни училища и академии от САЩ, Германия, Италия, Турция, Украйна, Румъния, Полша и др.

Акредитирано е от Националната агенция за оценяване и акредитация през 2012 г. с оценка 9.16 точки (10 точкова система) за срок от шест г одини ; получава и програмна акредитация по професионалните направления и специалностите за обучение в образователна и квалификационна степен "бакалавър" и "магистър", и образователна и научна степен "доктор".

От 2000 г. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е с присъден сертификат от Lloyd ’s Register за управление на качеството за подготовка на кадри по корабоводене и експлоатация на кораби от ВМС и гражданското корабоплаване, a o т 01.12.2009 г. – и по новите изисквания на ISO 9001:2008. След одит през м. ноември 2012 г. сертификатът на Lloyd ’s Register ще бъде продължен до 2015 г. .Училището притежава още сертификатите на IMO (Международната морска организация) и ImarE ( Института за морски инженери във Великобритания, гр. Лондон).

Очакваме да откриете в сайта ни не само необходимата Ви за нас информация, но и възможностите за успешно и във взаимен интерес партньорство.

Добре дошли на нашия борд на всички младежи и девойки , ориентирали се към специалностите на Морско училище и решили да посветят живота си на морската професия – специфична и сложна, но неповторима като призвание и съдба!

Началник на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
капитан I ранг, професор, доктор на военните науки
Боян Медникаров