Конкурс за академична длъжност „доцент”,
обявен в ДВ, бр.
64 от 21.08.2015 г.

Професионално направление: 91. „Национална сигурност“

Учебни дисциплини: „ Тактика на военноморските си”

„ Военнополитически организации и военно-граждански отношения“

За нуждите на катедра : „ Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС ”

Кандидати: 1. кап. І ранг, доктор Недко Иванов Димитров Резюмета на трудовете

Заключително заседание на журито: 14 декември 2015 г.; 15.00 ч. Заповед на началника на ВВМУ № РД-309/27.11.2015 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД- 291 от 04. 11 .201 5 г .
Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
Капитан І ранг, професор, д.в.н. Боян Кирилов Медникаров Вътрешен Председател Становище
Доцент, доктор Валентин Крумов Велинов Вътрешен Член Рецензия
Доцент, д.в.н. Владимир Денчев Величков Външен Член Рецензия
Капитан І ранг, доцент, доктор Калин Спасов Калинов Вътрешен Член Становище
Професор, д.в.н. Георги Василев Камарашев Външен Член Становище
Професор, д.в.н. Павел Борисов Пенев Външен Член Становище
Професор, доктор Кирил Николов Колев Вътрешен Член Становище
Резервни членове:
     
Капитан І ранг, доцент, доктор Асен Николов Кожухаров Вътрешен    
Доцент, доктор Николай Йорданов Досев Външен    

Публикувано на официалният сайтна ВВМУ на 27.11.2015 г.

Протокол от заседанието на научното жури на 14 декември 2015 г.