Важни събития в истотията на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Събитие
Законодателен или нормативен документ
9 януяри 1881 г. Заповед за създаване на Морско училище
1904 г. Първото българско средно -техническо училище
Закон на Народното събрание
1917 г. Първи офицерски випуск на училището
Заповед на Военния министър
1919 г. Начало на обучението на корабоводители
Заповед на Военния министър
1929 г. Начало на подготовката на командни кадри за българското военно и гражданско, морско и речно корабоплаване, пристанищно дело и водомоторна авиация
Закон на Народното събрание
1942 г. Висше специализирано морско училище
Закон на Народното събрание
1953 г. Начало на обучение на чуждестранни граждани
Заповед на Военния министър
1954 г. Настаняване в настоящата сграда- първата, построена специално за училището
Заповед на Министъра на отбраната
1956 г. Висше инженерно морско училище
Указ на Президиума на Народното събрание
1960 г. Начало на международното признаване на дипломата на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” за висше морско образование
Вписване в регистрите на Международната морска организация (IMO) на ООН
1962 г. Начало на организираната научно-изследователска, издателска и изобретателска дейност
Решение на Учебния съвет
1981 г. Получаване на знаме “1300 години България” и орден “Г.Димитров I степен” за достижения в научното и образователно дело
Решение на Министерския съвет наН.Р.България
1992 г. Създаване на център за следдипломна квалификация на офицери от ВМС
Заповед на Министъра на отбраната
1992 г. Създаване на Граждански морски факултет за обучение на студенти
Заповед на Министъра на отбраната
1998 г. Първа програмна акредитация на основни специалности
Решение на НАОА към МС
2000 г. Вписване в “Белия списък” на ММО като висше училищае с одобрено морско образование, съгласно конвенцията STCW 78/95
Решение на IMO към ООН и на ИАМА на Р.Бългаия
2000 г. Съучредител на Международната асоциация на морските университети (IAMU)
По покана на 5 морски университета от 4 континента
2000 г. Получаване на сертификат за качество ISO 9002.4 за специалността “Корабоводене”
Решение на Лойд Регистър
2001 г. Получаване на първа институционална акредитация
Решение на НАОА към МС
2002 г. Привеждане на акта за създаване на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” в съотвествие със ЗВО и ЗОВС
Решение на Народното събрание
2003 г. Начало на обучение на кадри за морска гранична полиция на Р.България
Договор мужду ВВМУ и Гранична полиция към МВР
2004 г. Получаване на сертификат за качество ISO 9001-2000
Решение на Лойд Регистър