Задочно обучение

Задочно обучение във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” се провежда за придобиване на образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър".

Специалностите за задочно обучение се определят с решение на Академичния съвет на училището и се обявяват всяка година в документите по приемане за обучение на студенти и курсанти.

Във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” могат да кандидатстват и да се обучават в задочна форма на обучение кадрови военнослужещи - офицери и старшини (сержанти), с разрешение на Министъра на отбраната

Основната информация за приемане в задочна форма на обучение се публикува на Web сайта на училището в рубриката "Прием на курсанти и студенти".

Учебните планове и програми за задочно обучение по съдържание не се отличават от учебните планове и програми за съответните специалности в редовна форма на обучение.

Със задочниците се провеждат очни (присъствени) занятия във ВВМУ.

Присъствените занятия са задължителни и се провеждат съгласно утвърдените учебни планове най-малко веднъж в семестър.

Продължителността на присъствените занятия за всеки семестър е определeна в учебния план по съответната специалност.

Графика за провеждане на присъствени занятия и графика за явяване на семестриални изпити се определят в началото на всяка учебна година и се публикуват на сайта "Информационен център за обучаемите във ВВМУ"

Специалностите по които се извършва обучение във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация.