Връзки към полезни сайтове

Сайтове на български институции

Президент на Република България

Народно събрание

Държавен вестник

Министерски съвет на Република България

Министерство на отбраната

Централно военно окръжие

Министерство на образованието и науката

Национална агенция за оценяване и акредитация

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Патентно ведомство на Република България

Рейтингова система на висшите училища в България

Съвет на ректорите на висшите училища в Република България

Сайтове на международни организации

ООН

Европейския Съюз

Европейска комисия

Европейска комисия - Образование и квалификация

НATO

Научни програми на НATO

Международна морска организация - IMO

Европейска агенция за морска сигурност (EMSA - European Maritime Safety Agency)

Сайтове на военни и граждански морски учебни заведения

Връзки към сайтове на морски и военноморски учебни заведения

Международна асоциация на морските университети (IAMU)

Глобална морска мрежа

United States Naval Academy

Военноморски училища на Руската федерaция

Военноморска академия на Румъния

Български морски квалификационен център - Варна

Сайтове на висши училища в България и в други държави

Връзки към сайтовете на висшите училища в България и други държави

Военна академия "Г. С. Раковски"

Национален военен университет "Васил Левски"

Повече от 6600 връзки към сайтове на висши учебни заведения в света

Глобална мрежова академия ( Globewide Network Academy) за дистанционно обучение

Български виртуален университет

Виртуален Информационен център за докторанти

Университети в Европа

Съвет на ректорите на Висшите Училища в България

 
Сайтове за нучни програми и научни форуми

Министерство на образованието, младежта и науката - Фонд научни изследвания"

Web -сайт за Седмата рамкова програма (FP7)

Български портален сайт за Седма рамкова програма на Европейския съюз - FP7 ( 2007 - 2013 г.)

Българска академия на науките

Мобилност и кариера на учените

Център за развитие на човешките ресурси - България: Програма за учене през целия живот

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 -2013 г.

Национален център за информация и документация

Научни форуми

База данни за научни публикации ScienceDirect

База данни за анотации и цитирания на научна литература Scopus

База данни за научни публикации Web of Knowlege

База данни за научни публикации In Cites

Военноморски сайтове

ВМС на САЩ

ВМС на Русия

ВМС на Гърция

 
Сайтове с морска тематика

Морски портален сайт

 
 
 
Други сайтове

Български карти

Правна информация