Катедра
"Математика и физика "

Ръководител на катедрата
доцент, доктор Петя Кърклисийска

Състав на катедрата


по ред
Академична длъжност, научна степен,
име, фамилия
за контакти
1
Доц.. ас. д-р Петя Николова Кърклисийска pkarklisiyska@abv.bg
2
Доц. д-р Анна Вълкова Томова annatomova@gmail.com
3
Доц . д-р Павлина Николова Тодорова pavtod@gmail.com ; 0886956097
4
Гл.ас. д-р Татяна Стефанова Маджарова madjarova@mail.com ; 052/552376
5
Гл. ас. д-р Роза Иванова Войнова 0882021722
6
Ас. Тинка Иванова Григорова tingrii@abv.bg ; 052/552376
7
Ас. Емилия Радева Колева emilia-f@abv.bg
8
Ас. Виктория Петрова Събева viktoriya_sabeva@yahoo.com
9
Ас. Антонина Димчева Христова antonina05@abv.bg ; 0887662514