Катедра
"Информационни технологии"

Началник на катедрата
полк. доц., д-р Юлиян Иванов Цонев

Състав на катедрата


по ред
Академична длъжност, научна степен,
име, фамилия
за контакти
1.
Доц. д-р Иванчо Йорданов Йорданов 052/552275
2
Полк. доц., д-р Юлиян Иванов Цонев 052/552375
3
Кап . Явор Здравков Дечев dechco99@yahoo.com
4
професор Кирил Иванов Тенекеджиев Kiril.Tenekedjiev@fulbrightmail.org
5
Доц. д-р Мария Паскова Николова mpn@abv.bg
6
Доц. д-р Мария Иванова Еремиева eremievam@abv.bg ; 0878484698
7
Доц. д-р Наталия Данаилова Николова natalianik@gmail.com
8
Ас. Гергана Славова Христова