Доцент д-р
Георги Кънчев Люцканов

Роден на 22 август 1960 г. гр. Варна

Образование:

1982 - 1987 - ВМЕИ Варна , Магистърска програма по спец.Технология на машиностроенето и металорежещи машини.

2012-2014 – ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, Докторска програма по научна специалност „Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта”.

Академично развитие:

1992 - 1994 - асистент във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” – Варна .

1994 - 1997 - старши асистент във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” – Варна .

1997 - 2015 - главен асистент във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” – Варна .

2015 – до сега – доцент във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” – Варна .

2015 – до сега ръководител на катедра във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” – Варна .

Преподавани дисциплини: