МБонев

доцент, доктор Милен Бонев Бонев

Роден на 14.07.1971 г. в гр. София

Образование:

- 1990-1995 – Технически университет, Варна, специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане”.

- 2005 - защитена дисертация по научна специалност 02.04.15 “ Електроснабдяване и електрообзавеждане” на тема: “Адаптивни стабилизатори за автономни електроенергийни системи” и е присъдена образователна и научна степен “доктор”.

Хабилитация:

  1. 2014 – Научно направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”.

Длъжност:

- 2008 – 2014 – главен асистент в катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане“ в Технически университет - Варна.

- 2014 – доцент в катедра “Електротехника” във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна.

- 12.2014 – 05.2015 – Ръководител на катедра във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна.

Научни публикации:

Преподавани дисциплини:
1. Основи на електротехниката.
2. Електромеханика.
3. Основи на автоматичното управление.