Научни проекти

Научно-изследователската и развойната дейност способстват за утвърждаването на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" като център на военноморските науки и морските технологии.

Основни области на научноизследователската дейност в училището са:
- Военноморско въоръжение и техника;
- Корабоплаване;
- Морски технологии;
- Морско образование и квалификация на кадри за ВМС и морската индустрия.

Главните направления на научната дейност включват перспективни и научно-приложни изследвания.

Провеждат се теоретични проучвания, разработват се концепции и прогнози, обзори и анализи в областта на военноморското въоръжение и техника, морските науки и технологии.

Извършват се изследвания и разработки в областта на развитието на системата за въоръжения във Военноморските сили и Българската армия, безопасността на корабоплаването, ефективността и надеждността на морската техника.

Работи се по проекти от Плана за научноизследователската и развойната дейност на Министерство на отбраната, за нуждите на водния транспорт и морската промишленост и плана на ВВМУ.

Провежда се съвместна дейност и сътрудничество с институти и изпълнителни звена на регионално, национално и международно ниво.

ВВМУ има споразумения за сътрудничество с Института по хидро- и аеродинамика, Института по океанология, заводи от военнопромишления комплекс на Р България и др.

ВВМУ участва в създаването на научни сдружения и формиране на съвместни перспективни изследователски програми, като Високотехнологичния бизнес - инкубатор – Варна, Националната океанографска комисия към ЮНЕСКО и др.