Специалност “Мениджмънт на водния транспорт”

Специалност “Мениджмънт на водния транспорт” е единствената специалност на ВВМУ „Н. Вапцаров“, акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация в професионално направление „Администрация и управление“.

Специалността има за цел да задоволи увеличеното търсене на управленски кадри в динамичната интернационална среда на водния транспорт, притежаващи комбинация от управленско, икономическо, юридическо и техническо образование. В нея се подготвят бъдещите експерти и лидери в международната търговия по море, корабния бизнес, пристанищните комплекси и държавните контролни институции.

За постигането на тази цел обучението поставя силен акцент върху икономическата, управленската и езиковата подготовка, като в същото време предлага и необходимите познания за морските технологии и експлоатацията на водния транспорт.

Профилиращите учебни дисциплини са в две области. Първата е общата подготовка по икономика и управление. В нея се изучават микроикономика, макроикономика, международни икономически отношения, основи на управлението, теория на организацията, аналитични методи за вземане на управленски решения, предприемачество, управление на финансовите ресурси, международен бизнес мениджмънт и външнотърговски операции, маркетинг, организационно поведение, управление на проекти и др. Втората област дава по-тясна специализация и изучава спецификата на мениджмънта във водния транспорт. В нея се изучават търговско право и законодателство в транспорта, международни транспортни системи, корабен мениджмънт, транспортна логистика, митнически и данъчен контрол, морско и карго застраховане, корабно агентиране, чартъринг, управление на пристанищата и др.

На студентите се предлага и богат набор от избираеми и факултативни дисциплини, както и възможност за получаване на втора специалност в професионално направление „Технически науки“. Четиригодишното обучение завършва с полагане на държавен изпит.

Випускниците по специалността придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и компетентността и уменията на специалисти по управление. Интердисциплинарният характер на подготовката е отлична база и за по-нататъшно обучение в магистърски програми в областите както на управлението и икономиката, така и на техническите науки.

Още информация за специалността facebook

Мениджмънт на водния транспорт - Магистър

Магистърската програма по Мениджмънт на водния транспорт се предлага в рамките на акредитираното професионално направление “Администрация и управление” от област на висшето образование “Социални, стопански и правни науки”. Същата надгражда едноименната бакалавърска програма и има за цел подготовката на кадри на управленско ниво в областите на корабния бизнес и морската администрация.

Получената квалификация при обучението по специалността "Мениджмънт на водния транспорт" позволява на випускниците да се реализират във всички държавни и частни предприятия и организации на морската индустрия на длъжности, изискващи знанията, уменията и компетентностите, заложени в изискванията на НКР - ниво 7 , магистър . Завършилите специалността могат да работят като ръководители в отдели и бюра, занимаващи се с международна търговия и транспорт, маркетинг, персонал, икономически анализи и др., както и да осъществяват организационно-управленска дейност в стопански и нестопански организации, включително да ръководят звена и отдели на средните и висши равнища на управление в системата на водния транспорт.

Магистърската програма е с продължителност една години за студенти от същата специалност и две години за студенти от друга специалност. Учебният план позволява задълбочена подготовка по специфичните за специалността дисциплини и включва богат набор от избираеми и факултативни дисциплини. Обучението завършва с разработването и защитата на дипломна работа.

За повече информация за специалността: 1

 

Логистика – Бакалавър

Бакалавърската програма по „Логистика” се предлага в рамките на акредитираното професионално направление “Администрация и управление” от област на висшето образование “Социални, стопански и правни науки”. Същата има за цел подготовката на бъдещите специалисти в логистичните дейности, чрез изграждането у тях на умения за ефективно управление на стоково-материални ценности, както и свързаните с тях потоци между стопанските субекти.

Логистиката е област, която предлага привлекателни и непрекъснато разрастващи се перспективи за заетост, както у нас, така и в чужбина. Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация във всички сфери на икономиката с възможности за реализация като експерти и административен персонал в организации, занимаващи се с производство, търговия, транспорт и др. Длъжностите, които завършилите могат да заемат, обхващат широк кръг от функции, като всички те имат ключова роля за фирмения успех. Професионалната реализация обикновено е в областта на снабдяването, производството, операциите и дистрибуцията на производствени фирми и организации извън материалното производство.

Обучението по специалността е четири години. Акцентите в учебния план са знанията по икономика и управление, езиковите компетентности и уменията в специфичната логистична сфера. Избираемите и факултативни дисциплини съставят повече от 40 % от учебния план и се избират от широк набор от курсове. Обучението в значителна степен е интегрирано с това по Мениджмънт на водния транспорт и студентите имат възможност с избора на няколко допълнителни дисциплини да получат образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и по „Мениджмънт на водния транспорт“. Подготовката завършва с полагане на държавен изпит.

Випускниците по специалността придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и компетентността и уменията на специалисти по управление. Интердисциплинарният характер на подготовката е отлична база и за по-нататъшно обучение в магистърски програми в областите на управлението, икономиката и транспортните услуги.

За повече информация за специалността: 1