Обучение по магистърски програми

Във ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" могат да кандитастват за обучение по магистърски програми лиц, с успех от дипломата за висше образование не по-нисък от добър 4.00.

Кандидатстването и приемането за обучение по магистърски програми се извършва в съответствие с Правилника за приемане на студенти въвВВМУ "Н.Й.Вапцаров" (Раздел IV Приемане на студенти за обучение по магистърски програми)

Броят на приеманите студенти за обучение по магистърски програми по специалности и форми на обучение се определя ежегодно с решение на Академичния съвет на училището.

Продължителността на обучението е различна и зависи от специалността, притежаваната образователно-квалификационна степен и формата на обучение.

Всеки класиран и записал се студент може да се обучава само по една магистърска програма в дадена специалност и форма на обучение. След записването си студентът няма право да променя вида на магистърската програма и формата на обучение.

Обучението в магистърските програми се организира по потоци и групи за съответните програми или по индивидуален учебен план.

За обучението си по магистърски програми студентите сключват договор с училището срещу заплащане в размер, определен от Академичния съвет.

С обучаващите се по магистърски програми в задочна форма се провеждат един път в годината присъствени занятия. Определят се периоди от време през които те могат да се явяват на семестриални изпити.

Графика за очните занятия, изпитите и таксите за обучение по магистърски програми могат да се видт на сайта "Информационен център за обучаемите във ВВМУ"

Специалностите по които се извършва обучение по магистърски програми във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация.