Курсове за граждански лица

Катедра "Корабоводене"
1. Управление на екипа и ресурсите на мостика
2. Екипна работа на мостика- опреснителен
3. Оперативно използване на електронни карти
и информационни системи
4. Управление на кораба и маневриране
5. Корабен офицер по безопасността
6. Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, вредни и рискови товари
7. Курс за повишаване на квалификацията на навигационни офицери
8. Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз
9. Познания по опазване на морската среда
10. Курс по програма покриваща изискванията на моделен курс 7.01
11. Курс за Щурман – “Вътрешни водни пътища”
12. Квалификационен курс ДДОПЪЛВАЩ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ЛИЦА СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ С ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „КОРАБОВОДЕНЕ - МОРСКО“ ДО ИЗИСКВАНИЯТА НА ИМО МОДЕЛЕН КУРС 7.03”
Катедра "Електроника"
1. Радиооператор- обща категория
2. GMDSS- ROCI
3. GMDSS - крайбрежно плаване
4. Радиооператор- обща категория-ревалидация
5. Оператор на брегови радиостанции
6. Оператор в системата VTS
Катедра "Експлоатация на флота и пристанищата"
1. Основна подготовка по безопасност на море
2. Техники за оцеляване на море
3. Пожарна безопасност и борба с пожари
4. Лична безопасност и социална отговорност
5. Елементарна първа медицинска помощ
6. Умения за оказване на първа медицинска помощ
7. Медицински грижи на борда на кораба (първоначален)
8. Медицински грижи на борда на кораба (опреснителен)
9. Специализирано обучение за екипажите на пътнически кораби, включително и Ро-Ро пътнически кораби
10. Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка
11. Водач на спасително средство и дежурна лодка,
различна от бързоходна спасителна лодка
и Обучение по съвременни методи за гасене на пожари по разширена програма - ОПРЕСНИТЕЛЕН
12. Обучение по съвременни методи за гасене на пожари по разширена програма
13. Водач на кораб до 40 БТ по море
14. Основна подготовка по безопасност на море
( Basic Safety Training”) – Опреснителен
Катедра "Езикова подготовка"
1. Общ английски език /2 модула/
2. Общоморски английски език /2 модула/
3.Специализиран морски английски език за навигатори /2 модула
4. Специализиран морски английски език за механици /2 модула/
5. Специализиран морски английски-подготовка за държавен изпит /3 модула
6. Английски език за кандидат кутсанти
 
1.Курс "Управление на екипа и ресурсите в Машинното отделение"
2.Подготвителен курс "Управление ресурсите и работа в екип в машинно отделение на тренажор и в лаборатории"
3. Курс по програма покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02
1. Курс „Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини”
Катедра "Техническа механика"
1. Водолазен курс- I ниво
2. Водолазен курс- II ниво
3. Техническо обслужване на лагери /концепция на SKF /
Катедра "Информационни технологии"
1. Курсове за обучение на мрежови специалисти- CISCO
ДРУГИ КУРСОВЕ
1. Курсове по сигурност на корабите, пристанищните съоръжения и компаниите
2 .Специализирано обучение за издаване на удостоверения за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ)
3. Курсове за корабни брокери

Факултет Навигационен

Катедра "Корабоводене"

1. Управление на екипа и ресурсите на мостика
/ Bridge team and resource management /
Изисквания за осъществяване на курса STCW”95 Правило I /12, Code B-I/12, IMO 1.22
Обща информация за курса

Курсът осигурява на навигационните офицери необходимите знания и умения , за да :

 • Оценяват необходимостта от правилното планиране на прехода;
 • Извършват оценка на опасностите от неправилното функциониране на оборудването;
 • Повишават ефективността на комуникациите в екипа;работят безопасно и успешно като екип;
 • Използват безопасно и ефективно всички ресурси на борда.
Курсът се провежда с използване на навигационен симулатор
Продължителност на курса

40 учебни часа- 5 дни

Минимален брой на обучаемите 4- максимален брой на обучаемите 8
Изисквания към кандидатите за участие в курса

Правоспособност: КДП, Ст. пом. кап., Вахтен пом. Кап.

Цена на курса

600 лв/ курсист

Ръководител на курса Доц. Бл. Белев - 0888 759924  
За справки и записване  
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
2. Екипна работа на мостика- опреснителен
/Bridge team management - refresh
Изискване за осъществяване на курса  
Обща информация за курса

Използва се навигационен симулатор. Познания и усъвършенстване екипната работа на мостика

Продължителност на курса

24 учебни часа-3 дни.Минимален брой на обучаемите 4- максимален брой на обучаемите 8

Изисквания към кандидатите за участие в курса

Курсът е предназначен за навигационни офицери, които притежават свидетелство за завършен курс „Bridge team and resource management”

Цена на курса 550лв/курсист
Ръководител на курса

Доц. Бл. Белев - 0888 759924  

За справки и записване Димитър Комитов – 0886 857975; 052/63 20 15, вътр. 282
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
3. Оперативно използване на електронни карти
и информационни системи

/Operational use of ECDIS/
Изискване за осъществяване на курса Правила ІІ/1,2 и 3 на Приложението на Конвенция STCW 78, както е изменена, нормите на Кодекса А-ІІ/1,2 и 3 и Таблици-А-ІІ/1,2 и 3 на същата Конвенция. Обучението в курса е съобразено с изискванията ИМО Модел курс 1.27 и на Директива 2008/106/ЕО.
Обща информация за курса Курсът е предназначен за първоначална подготовка по използване на електронни навигационни карти и картни системи за лица, които ще са заети с навигационна вахта на кораби, оборудвани с такива системи.
Продължителност на курса

Минимален брой на обучаемите 4- максимален брой на обучаемите 8;
5 дни-40 уч.часа.

Изисквания към кандидатите за участие в курса

КДП; Ст. Пом. Кап.;
Вахтен пом. кап.

Цена на курса

40 уч. часа- 600 лв/курсист

Ръководител на курса

Доц. Бл. Белев - 0888 759924  

За справки и записване Димитър Комитов – 0886 857975; 052/63 20 15, вътр. 282
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
4. Управление на кораба и маневриране
/Shiphandling and manoeuvring/
Изискване за осъществяване на курса

STCW’78

Обща информация за курса Курсът е предназначен за подобряване уменията на навигационните офицери при управление на кораба и маневриране, швартови операции, заставане на котва, плаване в теснини и действия в извънредни ситуации.
Продължителност на курса

24 учебни часа-3 дни. Минимален брой на обучаемите 4- максимален брой на обучаемите 8

Изисквания към кандидатите за участие в курса навигационни офицери
Цена на курса 500лв./курсист
Ръководител на курса Доц. Бл. Белев - 0888 759924  
За справки и записване Димитър Комитов – 0886 857975; 052/63 20 15, вътр. 282
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
5.Корабен офицер по безопасността
/Safety officer/
Изискване за осъществяване на курса

STCW’78

Обща информация за курса Курсът осигурява на обучаемите информация, свързана с безопасната работа на море.
Продължителност на курса

24 учебни часа-3 дни.
Минимален брой на обучаемите 8- максимален брой на обучаемите 12.

Изисквания към кандидатите за участие в курса навигационни офицери
Цена на курса 200лв./обучаем
Ръководител на курса Доц. Бл. Белев - 0888 759924  
За справки и записване Димитър Комитов – 0886 857975; 052/63 20 15, вътр. 282
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
6. Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, вредни и рискови товари
Изискване за осъществяване на курса Наредба №6 за компетентността на морските лица в Р. България
Обща информация за курса

ЦЕЛИ: -придобиване на знания и опит по въпросите за безопасна работа и предпазване на околната среда от опасни, вредни и рискови товари

Продължителност на курса

31 учебни часа- 4 дни. Минимален брой на обучаемите 8- максимален брой на обучаемите 12

Изисквания към кандидатите за участие в курса навигационни офицери
Цена на курса 240 лв./обучаем
Ръководител на курса Доц. Бл. Белев - 0888 759924  
За справки и записване Димитър Комитов – 0886 857975; 052/63 20 15, вътр. 282
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
7. Курс за повишаване на квалификацията на навигационните офицери
Изискване за осъществяване на курса Наредба №6 за компетентността на морските лица в Р. България
Обща информация за курса Курсът е необходим за лица (навигационни офицери), които ще полагат изпит пред Морска Дминистрация за повишаване на квалификацията.
Продължителност на курса Според необходимите модули. 2 седмици.
Цена на курса Според необходимите модули.
Ръководител на курса Доц. Бл. Белев 0888 759924
За справки и записване Гл. ас. Димитър Комитов 0886 857975
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
8. Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз
Изискване за осъществяване на курса

Правило V/1-1 и Раздел А - V/1-1-1 на Конвенцията STCW/78

Обща информация за курса

Курсът е предназначен да предостави знания и умения на всички лицата от екипажа, които ще работят на нефтени или танкери химикаповози. Курсът включва обучение по процедурите и правилата за безопасност, предотвратяване на замърсяването на околната среда и пристанищните терминали, мерки и системи за противопожарна безопасност, както и процедурите и правилата за работа на различните видове нефтени танкери и танкери химикаловози.

Продължителност на курса

37 учебни часа - 5 дни

Изисквания към кандидатите за участие в курса

Да са преминали курсове за основна подготовка за безопасност

Цена на курса 320 лв. на обучаем .
Ръководител на курса Доц. Бл. Белев 0888 759924
За справки и записване Гл. ас. Димитър Комитов 0886 857975
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
9. Познания по опазване на морската среда
Изискване за осъществяване на курса

Раздел А-ІІ/1 на Глава ІІ, А-ІІІ/1 и А-ІІІ/6 от Глава ІІІ на Конвенция  STCW/78

Обща информация за курса

Обучението на кандидатите има за цел да се овладеят необходимите теоретични знания и ръководни умения за прилагане и документиране на всички мероприятия и действия, съгласно нормативната уредба, с цел опазване на околната среда при операции с генерирани на кораба отпадъци и намиращите се на борда вредни за околната среда вещества.

Продължителност на курса 12 учебни часа - 2 дни
Изисквания към кандидатите за участие в курса
Обучаемите в курса трябва да са морски правоспособни лица от оперативно или управленско ниво, съгласно Конвенция  STCW ’78 , както е изменена.
Цена на курса 80 лв. на обучаем
Ръководител на курса Доц. Бл. Белев 0888 759924
За справки и записване Гл. ас. Димитър Комитов 0886 857975
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
10. Курс по програма покриваща изискванията на моделен курс 7.01
Изискване за осъществяване на курса Наредба №6 за компетентността на морските лица в Р. България
Изисквания към кандидатите за участие в курса

Участниците трябва да са завършили успешно висше образование по специалност „Корабоводене” с придобита образователно квалификационна степен „бакалавър” или да са завършили успешно средно образование и курс, покриващ минималните стандарти, които се изискват за получаване на правоспособност „вахтен офицер” на кораби над 500 бруто тона (Моделен курс 7.03)

Продължителност на курса

Продължителност на курса:
- за бакалаври - 378 часа;
- за участници със средно образование - 540 часа

Цена на курса

Цена на курса:
- за бакалаври 3500 лв. ( Модул първи - 1600 лв; Модул втори - 1000 лв; Модул трети - 900 лв);
- за участници със средно образование 4500 лв. ( Модул първи - 2000 лв; Модул втори - 1600 лв; Модул трети - 900 лв.)

Ръководител на курса Доц. Бл. Белев 0888 759924
За справки и записване Гл. ас. Димитър Комитов 0886 857975
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
11. Курс за Щурман – “Вътрешни водни пътища”
Изискване за осъществяване на курса

Наредба № 6 за компетентността на морските лица в Република България

Обща информация за курса

Курсът е предназначен за лица придобили висше образование специалност “Корабоводене” и желаещи да получат квалификация “ Щурман” за плаване по вътрешните водни пътища на Европа.

Продължителност на курса

210 часа ; Минимален брой обучаеми – 4 , максимален брой – 6 ;

Изисквания към кандидатите за участие в курса

- да са завършили висше образование, специалност “Корабоводене”

Цена на курса

В зависимост от броя на обучаемите – от 2000 до 3000 лв.

Ръководител на курса

Доц. Юрий Дачев - 0888 061 278

За справки и записване

Ас. Христо Христов – 0898 659 343

Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

12. Квалификационен курс ДДОПЪЛВАЩ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ЛИЦА СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „КОРАБОВОДЕНЕ - МОРСКО“
ДО ИЗИСКВАНИЯТА НА ИМО МОДЕЛЕН КУРС 7.03”

Изискване за осъществяване на курса

Наредба №6 за компетентността на морските лица в Р. България

Изисквания към кандидатите за участие в курса

Участниците трябва

 • да са завършили средно образование с трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене - морско“ и притежават свидетелство за професионална квалификация;

 • да са здравословно годни, потвърдено с медицинско свидетелство издадено от одобрено медицинско заведение;

 • да притежават плавателен стаж 30 месеца на длъжност ’’Рулеви” или „Палубен боцман.

Продължителност на курса

Продължителност на курса:
 • Модул „Навигация“ 91 часа
 • Модул „Обработка и подреждане на товари“ 97 часа
 • Модул „Контролиране на операциите на кораба и грижи за лицата на борда“ 96 часа
Общо: 284 учебни часа

Цена на курса

Цена на курса: 3 100 лв ( Модул „Навигация“ - 1100 лв; Модул „Обработка и подреждане на товари“ – 1000 лв; Модул „Контролиране на операциите на кораба и грижи за лицата на борда“ – 1000 лв)

Ръководител на курса

Доц. Бл. Белев 0888 759924

За справки и записване

Гл. ас. Димитър Комитов 0886 857975

Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”:

СЖ ЕКСПРЕСБАНК, IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40, 
BIC код: TTBBBG22

 

Катедра "Електроника"
1. Радиооператор- обща категория
/GMDSS-GOC/
Изискване за осъществяване на курса STCW-78/95
Обща информация за курса Курсът е задължителен за подготовка на радиооператор- обща категория
Продължителност на курса

Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -4;
-максимален брой обучаеми 16 .
Продължителност на курса : 84 учебни часа 2 седмици, ако обучаемите са до 8. 3 седмици, ако обучаемите са повече от 8.

Изисквания към кандидатите за участие в курса Морски лица, които ще изпълняват длъжността „Корабен радиооператор/обща категория/”
Цена на курса 500 лв./обучаем
Ръководител на курса

Грозев - сл. тел. 052 552388, GSM 0889664287
e-mail: lz2bgg@yahoo.com

За справки и записване Грозев - сл. тел. 052 552388, GSM 0889664287
e-mail: lz2bgg@yahoo.com
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
2. GMDSS- ROCI
Изискване за осъществяване на курса STCW-78/95
Обща информация за курса Курс е задължителен за ограничена категория/ за собственици на яхти/
Продължителност на курса

Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -3;
-максимален брой обучаеми 16.
Продължителност на курса : 36-40 учебни часа, 1 седмица.

Изисквания към кандидатите за участие в курса

Капитан; Вахтен пом.кап; Корабен радиоелектроник; Кор. радиооператор

Цена на курса 450лв/обучаем
Ръководител на курса Грозев - сл. тел. 052 552388, GSM 0889664287
e-mail: lz2bgg@yahoo.com
За справки и записване Грозев - сл. тел. 052 552388, GSM 0889664287
e-mail: lz2bgg@yahoo.com
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

 

3. GMDSS - крайбрежно плаване
Изискване за осъществяване на курса STCW-78/95
Обща информация за курса Курсът е задължителен за подготовка за плаване в крайбрежни райони / за рибари/
Продължителност на курса

Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -3 ;
-максимален брой обучаеми 16.
Продължителност на курса : 24 учебни часа, 3 дни

Изисквания към кандидатите за участие в курса рибари
Цена на курса 150лв/обучаем
Ръководител на курса Грозев - сл. тел. 052 552388, GSM 0889664287
e-mail: lz2bgg@yahoo.com
За справки и записване Грозев - сл. тел. 052 552388, GSM 0889664287
e-mail: lz2bgg@yahoo.com
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

 

4. Радиооператор- обща категория-ревалидация
/GMDSS-GOC – revalidation/
Изискване за осъществяване на курса STCW-78/95
Обща информация за курса Курсът е задължителен за подновяване на права на радиооператори-обща категория
Продължителност на курса

Няма ограничение за броя на обучаемите в курса. Продължителност на курса : 8 учебни часа, 1 ден

Изисквания към кандидатите за участие в курса Корабен радиооператор-обща категория
Цена на курса 250лв./обучаем
Ръководител на курса Грозев - сл. тел. 052 552388, GSM 0889664287
e-mail: lz2bgg@yahoo.com
За справки и записване Грозев - сл. тел. 052 552388, GSM 0889664287
e-mail: lz2bgg@yahoo.com
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
5. Оператор на брегови радиостанции
/ GMDSS- CSOC /
Изискване за осъществяване на курса STCW-78/95
Обща информация за курса Курсът е задължителен за оператори на брегови радиостанции
Продължителност на курса

Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -3;
-максимален брой обучаеми 16.
Продължителност на курса : 84-90 учебни часа, 2 седмици, ако обучаемите са до 8. 3 седмици, ако обучаемите са повече от 8.

Изисквания към кандидатите за участие в курса

Морски лица, които ще изпълняват длъжността „Оператор на брегови радиостанции”

Цена на курса
250лв./обучаем
Ръководител на курса Грозев - сл. тел. 052 552388, GSM 0889664287
e-mail: lz2bgg@yahoo.com
За справки и записване Грозев - сл. тел. 052 552388, GSM 0889664287
e-mail: lz2bgg@yahoo.com
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
6. Оператор в системата VTS
/
IALA MODEL COURSE V103 /
Изискване за осъществяване на курса STCW-78/95 Reg. 10
Обща информация за курса Курсът е задължителен за длъжността „Оператор в системата + VTS ”
Продължителност на курса

Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -3;
-максимален брой обучаеми 16.
Продължителност на курса : 36 учебни часа, 1 седмици.

Изисквания към кандидатите за участие в курса

Морски лица, които ще изпълняват длъжността „Оператор в системата VTS ”

Цена на курса 250лв./обучаем
Ръководител на курса Грозев - сл. тел. 052 552388, GSM 0889664287
e-mail: lz2bgg@yahoo.com
За справки и записване Грозев - сл. тел. 052 552388, GSM 0889664287
e-mail: lz2bgg@yahoo.com
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

 

Катедра "Експлоатация на флота и пристанищата "

1. "Основна подготовка по безопасност на море"

1. Изискване за осъществяване на курса

STCW-78, с измененията

2. Обща информация за курса

Курсът е задължителен за команден и изпълнителски състав на кораба, както и за всички лица, работещи на борда на кораба.
Курсът включва четири модула: 
-Техники за оцеляване на море; 
-Пожарна безопасност и борба с пожари; 
-Лична безопасност и социални отговорности; 
-Елементарна първа медицинска помощ.

3. Продължителност на курса

Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми - 8;
-максимален брой обучаеми - 18.
Продължителност на курса : 61 учебни часа - 6 дни (От понеделник до събота до обед).

4. Изисквания към кандидатите за участие в курса

  • ДОКУМЕНТИ , които трябва да представят при започване - 1-я ден от курса:
  • Платена такса за курса.(Да се представи бордеро с банков превод на сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”:
  • Фото копие на лична карта – лице и гръб и собствениръчно заверено с текст: „Вярно с оригинала!” и личен подпис.
  • Фото копие на Диплом за завършено основно, средно или висше образование – 1- ва страница.
  • Медицинско свидетелство (Фото копие) от личен лекар или актуално медицинско свидетелство от одобрена от ИА Морска Администрация болница.
  • Лична снимка с размери 4,5 Х 3,5 см – 1 бр.
  • ОБЛЕКЛО  и аксесоари:
   • Гащеризон или алтернативно работно облекло за корабите – необходимо за провеждане на практически занятия на противопожарен полигон.
   • Тениска, плажни шорти или бански костюм – за провеждане на тренировки по оцеляване в плувен басейн.
   • Чехли за баня, хавлия и др. ( Не се допускат лица с обувки и ежедневни маратонки, чехли и др. в басейна! На курсистите е осигурен душ след завършване на упражненията).

5. Цена на курса

- 310 лв./обучаем.
- 248 лв./обучаем - за  студенти  (-20%) .;

6. Справки и записване

Н. Лазарова- 052 552 2830888430 446;

7. Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

СЖ ЕКСПРЕСБАНК , IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40, 
BIC код: TTBBBG22

8. Ръководител на курса

Гл.ас. Димитър Димитров - 0887591110

2. Техники за оцеляване на море

Изискване за осъществяване на курса STCW-78, с измененията
Обща информация за курса

Курс за подготовка на команден и изпълнителски състав на кораба

Продължителност на курса

Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 18.
Продължителност на курса : 16 учебни часа

Изисквания към кандидатите за участие в курса Команден и изпълнителски състав на кораба
Цена на курса 80 лв./обучаем
За справки и записване Лазарова- 052 552 283, 0888430 446; Станков - 0887094396
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
Ръководител на курса Гл.ас. Димитър Димитров- 0887591110

 

3. Пожарна безопасност и борба с пожари
Изискване за осъществяване на курса STCW-78, с измененията
Обща информация за курса

Курс за подготовка на екипажа за провеждане противопожарна защита на кораба

Продължителност на курса

Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8 ;
-максимален брой обучаеми 18.
Продължителност на курса : 15 учебни часа

Изисквания към кандидатите за участие в курса Корабен екипаж
Цена на курса 80 лв./обучаем
За справки и записване Лазарова- 052 552 283, 0888430 446;Станков - 0887094396
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
Ръководител на курса Гл.ас. Димитър Димитров- 0887591110

 

4. Лична безопасност и социални отговорности
Изискване за осъществяване на курса STCW-78, с измененията
Обща информация за курса

Курс за подготовка екипажа на кораба за достигане на оптимални човешки отношения на борда, свързани с опазване на човешкия живот

Продължителност на курса

Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 18.
Продължителност на курса : 14 учебни часа

Изисквания към кандидатите за участие в курса Корабен екипаж
Цена на курса 80 лв./обучаем
За справки и записване Лазарова- 052 552 283, 0888430 446; Станков - 0887094396
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
Ръководител на курса Гл.ас. Димитър Димитров- 0887591110

 

5. Елементарна първа медицинска помощ
Изискване за осъществяване на курса STCW-78, с измененията
Обща информация за курса

Курс за подготовка на кораба за оказване на първа медицинска помощ при нео бходимост

Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 18.
Продължителност на курса : 16 учебни часа
Изисквания към кандидатите за участие в курса Корабен екипаж
Цена на курса 80 лв./обучаем
За справки и записване Лазарова- 052 552 283, 0888430 446; Станков - 0887094396
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
Ръководител на курса Гл.ас. Димитър Димитров- 0887591110

 

6. Умения за оказване на първа медицинска помощ
Изискване за осъществяване на курса STCW-78, с измененията
Обща информация за курса

Курсът е задължителен за командния и инженерния състав на кораба.

Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 18.
Продължителност на курса : 30 учебни часа, 4 дни
Изисквания към кандидатите за участие в курса Валидно медицинско свидетелство за работа от личния лекар.
Валидно свидетелство за морска правоспособност.
Цена на курса 250 лв./обучаем
За справки и записване Лазарова- 052 552 283, 0888430 446; Станков - 0887094396
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
Ръководител на курса Гл.ас. Димитър Димитров- 0887591110

 

7. Медицински грижи на борда на кораба (първоначален)
Изискване за осъществяване на курса STCW-78, с измененията
Обща информация за курса

Курс за командния състав /капитан, ст. пом. капитан и втори пом. капитан/ за оказване на първа и неотложна медицинска помощ и грижи за болните на кораба.

Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 18.
Продължителност на курса : 46 учебни часа, 5 дни
Изисквания към кандидатите за участие в курса

Валидно медицинско свидетелство за работа от личния лекар.
Валидно свидетелство за морска правоспособност.

Цена на курса 320 лв./обучаем (от 04.04.2016 г.)
За справки и записване Лазарова- 052 552 283, 0888430 446; Станков - 0887094396
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
Ръководител на курса Гл.ас. Димитър Димитров- 0887591110
8. Медицински грижи на борда на кораба (опреснителен)
Изискване за осъществяване на курса STCW-78, с измененията
Обща информация за курса

Курс за командния състав /капитан, ст. пом. капитан и втори пом. капитан/ за оказване на първа и неотложна медицинска помощ и грижи за болните на кораба.

Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 18.
Продължителност на курса : 16 учебни часа, 2 дни
Изисквания към кандидатите за участие в курса

Валидно медицинско свидетелство за работа от личния лекар.
Валидно свидетелство за морска правоспособност.
Сертификат за "Медицински грижи на борда на кораба" , с изтичащ срок .
Непрекъснат плавателен стаж ( 12 месеца в рамките на последните 5 години).

Цена на курса 150 лв./обучаем
За справки и записване Лазарова- 052 552 283, 0888430 446; Станков - 0887094396
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
Ръководител на курса Гл.ас. Димитър Димитров- 0887591110

 

9. Специализирано обучение за екипажите на пътнически кораби,
включително и Ро-Ро пътнически кораби
Изискване за осъществяване на курса STCW-78, с измененията
Обща информация за курса Курс за подготовка на екипажа на кораба за ръководство на пътниците в кризисни ситуации
Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 18.
Продължителност на курса : 16 учебни часа, 2 дена
Изисквания към кандидатите за участие в курса Валидно медицинско свидетелство за работа от личния лекар.
Цена на курса 90 лв./обучаем
За справки и записване Лазарова- 052 552 283, 0888430 446; Станков - 0887094396
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
Ръководител на курса Гл.ас. Димитър Димитров- 0887591110

10. Водач на спасително средство и дежурна лодка,
различна от бързоходна спасителна лодка

1. Изискване за осъществяване на курса

Международна конвенция STCW-78, с измененията

2. Обща информация за курса

Курс за офицерски състав за организиране и провеждане на спас яване на море с използване на спасителните средства на кораба – Спасителни лодки, Спасителни плотове и Дежурна лодка.

/по искане на фирмата и за изпълнителски състав/

3. Продължителност на курса

Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 18.
Продължителност на курса : 32 учебни часа, 4 дни

4. Изисквания към кандидатите за участие в курса

1. ДОКУМЕНТИ, които трябва да представят при започване - 1-я ден от курса:
1.1. Платена такса за курса. (Да се представи бордеро с банков превод на сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF)

1.2. Фото копие на валиден сертификат за курс „Основна подготовка по безопасност на море

1.3. Фото копие на валидно свидетелство за морска правоспособност.

1.4. Фото копие на лична карта – лице и гръб и собствениръчно заверено с текст: „Вярно с оригинала!” и личен подпис.

1.5. Фото копие на Диплом за завършено основно, средно или висше образование – 1- ва страница.

1.6. Медицинско свидетелство (Фото копие) от личен лекар или актуално медицинско свидетелство от одобрена от ИА Морска Администрация болница.

1.7. Лична снимка с размери 4,5 Х 3,5 см – 1 бр.

2. ОБЛЕКЛО и аксесоари:

2.1. Гащеризон или алтернативно работно облекло за корабите – необходимо за провеждане на практически занятия на морски полигон.

2.2. Тениска, плажни шорти или бански костюм – за провеждане на тренировки в плувен басейн.

2.3. Чехли за баня, хавлия и др. ( Не се допускат лица с обувки и ежедневни маратонки, чехли и др. в басейна! На курсистите е осигурен душ след завършване на упражненията).

3. Телефон за връзка и оповестяване.

5. Цена на курса

330 лв ./обучаем (от 04.04.2016 г.).

6. С правки и записване

Лазарова- 052 552 283, 0888430 446; Станков - 0887094396

Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

7. Ръководител на курса

Гл.ас. Димитър Димитров- 0887591110


11.
Водач на спасително средство и дежурна лодка,
различна от бързоходна спасителна лодка
и Обучение по съвременни методи за гасене на пожари по разширена програма - ОПРЕСНИТЕЛЕН

1. Изискване за осъществяване на курса

Международна конвенция STCW-78, с измененията .

Програмата е съставена по Национален стандарт и включва двата горепосочени курса.

Може да се заяви и проведе само единия от двата курса.

2. Обща информация за курса

Курсове за офицерски състав за организиране и провеждане на спас яване на море с използване на спасителните средства на кораба – Спасителни лодки, Спасителни плотове и Дежурна лодка и Организация и ръководство на борбата с пожари на кораба.

/по искане на фирмата и за изпълнителски състав/

3. Брой на обучаемите и п родължителност на курса

Брой на обучаемите в курса : 
-минимален брой обучаеми - 8; 
-максимален брой обучаеми - 24 .
Двата курса са обединени в обща програма с продължителност:

11 учебни часа, планират се в 1 д е н . Може да се заяви и проведе само единия от двата курса по съответните такси (по долу) и намалена програма.

4. Изисквания към кандидатите за участие в курса

1. ДОКУМЕНТИ, които трябва да представят при започване на курса (в първия учебен час):

1.1. Платена такса за курса. (Да се представи бордеро с банков превод на сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: СЖ ЕКСПРЕСБАНК IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40, BIC код: TTBBBG22)

1.2. Фото копие на сертификати „  Водач на спасително средство и дежурна лодка различна от бързоходна спасителна лодка “ и Обучение по съвременни методи за гасене на пожари по разширена програма ”.

1.3. Декларация (попълва се на място – по образец) - за наличие на необходимия ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ, КОЙТО СЕ ВОДИ В ДИРЕКЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – не по-малко от 1 год. за последните 5 год. или 3 месеца от последните 6 календарни месеца.

2. ОБЛЕКЛО и аксесоари:

2.1. Гащеризон или алтернативно работно облекло за корабите – необходимо за провеждане на практически занятия на морски полигон.

2.2. Тениска, плажни шорти или бански костюм – за провеждане на упражнения в плувен басейн.

2.3.Чехли за баня, хавлия и др.

( Не се допускат лица с обувки и ежедневни маратонки, чехли и др. в басейна! На курсистите е осигурен душ след завършване на упражненията).

5. Цена на курса

200 лв . / обучаем – за двата курса.
Може да се заяви и проведе само единия от двата курса на цена 110 лв.

Такса за издаване на сертификата (Тарифа No 5) на Дирекция Морска администрация:

   • Обикновенна поръчка – 5 лв. за 1 бр. сертификат (изпълнява се за 1 месец).
   • Бърза поръчка – 10 лв. за 1 бр. сертификат (изпълнява се за една седмица).
   • Експресна поръчка – 15 лв. за 1 бр. сертификат (изпълнява се за 1 работен ден).

6. С правки и записване

Кап. Станко Станков – 0887094396 ,

Н.Лазарова- 052 552 283,  0888 430 446; 

7. Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”:

СЖ ЕКСПРЕСБАНК - IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40, 
BIC код: TTBBBG22

7. Ръководител на курса

Гл.ас. Димитър Димитров - 0887591110


12. Обучение по съвременни методи за гасене на пожари по разширена програма
/Advanced Trainin In Fire Fighting/
Изискване за осъществяване на курса STCW-78, с измененията
Обща информация за курса Курсът е задължителен за всички длъжности от командния състав на корабите, но и изискван от някои фирми и за длъжности от изпълнителския състав.
Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 18.
Продължителност на курса : 32 учебни часа, 4 дни
Изисквания към кандидатите за участие в курса Валидно медицинско свидетелство за работа от личния лекар.
Валидно свидетелство за морска правоспособност.
Цена на курса 330 лв./обучаем (от 11.04.2016 г.)
За справки и записване Лазарова- 052 552 283, 0888430 446; Станков - 0887094396
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
Ръководител на курса Гл.ас. Димитър Димитров- 0887591110

 

13. Водач на кораб до 40 БТ по море
Изискване за осъществяване на курса Национални стандарти
Обща информация за курса Курс за обучение по управление на моторна лодка и катер до 40 БТ по море.
Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 18.
Продължителност на курса : 105 учебни часа, 3 седмици
Изисквания към кандидатите за участие в курса Кандидати за моряци, изпълнителски състав, екипаж на кораб
Цена на курса 300 лв./обучаем
За справки и записване Лазарова- 052 552 283, 0888430 446; Станков - 0887094396
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
Ръководител на курса Гл.ас. Димитър Димитров- 0887591110

 

14. Основна подготовка по безопасност на море
( Basic Safety Training”) – Опреснителен

1. Изискване за осъществяване на курса

Международна конвенция STCW-78, с измененията .

Програмата е съставена по Национален стандарт.

2. Обща информация за курса

Курсът е задължителен за команден и изпълнителски състав на кораба, както и за всички лица, работещи на борда на кораба.
Курсът включва уводна лекция и упражнения в трите модула: 
-Техники за оцеляване на море; 
-Пожарна безопасност и борба с пожари; 
-Елементарна първа медицинска помощ.

3. Обучаеми и Продължителност на курса

Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми - 8;
-максимален брой обучаеми - 24 .
Продължителност на курса : 10 учебни часа - 1 ден.

4. Изисквания към кандидатите за участие в курса

1. ДОКУМЕНТИ, които трябва да представят при започване на курса (в първия учебен час):

1.1. Платена такса за курса. (Да се представи бордеро с банков превод на сметката на ВВМУ„Н.Й.Вапцаров”:

 СЖ ЕКСПРЕСБАНК IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40, BIC код: TTBBBG22)

1.2. Фото копие на сертификат „ Основна подготовка по морска безопасност“ ( Basic Safety Training”).

1.3. Декларация (попълва се на място – по образец) - за наличие на необходимия ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ, КОЙТО СЕ ВОДИ В ДИРЕКЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – не по-малко от 1 год. за последните 5 год. или 3 месеца от последните 6 календарни месеца.

2. ОБЛЕКЛО и аксесоари:

2.1. Гащеризон или алтернативно работно облекло за корабите – необходимо за провеждане на практически занятия на противопожарен и морски полигон.

2.2. Тениска, плажни шорти или бански костюм – за провеждане на упражнения в плувен басейн.

2.3.Чехли за баня, хавлия и др.

( Не се допускат лица с обувки и ежедневни маратонки, чехли и др. в басейна! На курсистите е осигурен душ след завършване на упражненията).

5. Цена на курса

150 лв. / обучаем . Внася се по банковата сметка на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.

Такса за издаване на сертификата ( Тарифа No 5) на Дирекция Морска администрация. Събира се на място и се внася по сметката на ДМА – Варна

1. Обикновенна поръчка – 5 лв. за 1 бр. сертификат (изпълнява се за 1 месец).

2. Бърза поръчка – 10 лв. за 1 бр. сертификат (изпълнява се за една седмица).

3. Експресна поръчка – 15 лв. за 1 бр. сертификат (изпълнява се за 1 работен ден).

6. Справки и записване

Кап. Станко Станков – 0887 094 396 ,

Н.Лазарова- 052 552 283,  0888 430 446; 

7. Банкова сметка на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

СЖ ЕКСПРЕСБАНК - IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40, 
BIC код: TTBBBG22

8. Ръководител на курса

Гл.ас. Димитър Димитров- 0887591110

 

Катедра "Езикова подготовка"

1. Общ английски език /2 модула/
Изискване за осъществяване на курса
-
Обща информация за курса

1. Покрива необходимия лекскически и граматичен минимум за ниво А2 според европейската езикова рамка.
2. Покрива необходимия лекскически и граматичен минимум за ниво В1 според европейската езикова рамка .

Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 14.
Продължителност на курса : 50 учебни часа, 5 седмици
Изисквания към кандидатите за участие в курса
-
Цена на курса 150лв./курсист
Ръководител на курса

Ст.пр. Лидия Стоянова - 052/552284

За справки и записване  
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
2. Общоморски английски език /2 модула/
Изискване за осъществяване на курса
-
Обща информация за курса

1. Преговаря необходимия граматичен минимум и въвежда основните термини в общоморския английски език.
2. Разширява терминологията в общоморския английски език; създава умения за работа с навигационни пособия – лоция и др.

Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 14.
Продължителност на курса : 50 учебни часа, 5 седмици
Изисквания към кандидатите за участие в курса
-
Цена на курса 150лв./курсист
Ръководител на курса Ст.пр. Лидия Стоянова - 052/552284
За справки и записване  
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

 

3.Специализиран морски английски език за навигатори /2 модула/
Изискване за осъществяване на курса
-
Обща информация за курса

1. Създава умения за общуване по УКВ с фразите на ИМО; въвежда терминонология, свързана с обработка на товари.
2. Развива умения за водене на кореспонденция; въвежда терминология в областта на морското право и търговската експлоатация на кораба

Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 14.
Продължителност на курса : 50 учебни часа, 5 седмици
Изисквания към кандидатите за участие в курса навигатори
Цена на курса 150лв./курсист
Ръководител на курса Ст.пр. Лидия Стоянова - 052/552284
За справки и записване  
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

 

4. Специализиран морски английски език за механици /2 модула/
Изискване за осъществяване на курса
-
Обща информация за курса

1. Преговаря необходимия граматичен минимум и въвежда основните термини в общоморския английски език; създава умения за работа с морски публикации.
2. Въвежда морска техническа терминология; създава умения за работа с и съставяне на корабна техническа документация

Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 14.
Продължителност на курса : 50 учебни часа, 5 седмици
Изисквания към кандидатите за участие в курса механици
Цена на курса 150лв./курсист
Ръководител на курса Ст.пр. Лидия Стоянова - 052/552284
За справки и записване  
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

 

5. Специализиран морски английски-подготовка за държавен изпит /3 модула/
Изискване за осъществяване на курса
-
Обща информация за курса

Подготовка за навигатори;
Подготовка за механици;
Подготовка за спец ЕФП .

Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 14.
Продължителност на курса : 40 учебни часа, 2 седмици
Изисквания към кандидатите за участие в курса студенти
Цена на курса 160 лв./курсист
Ръководител на курса Ст.пр. Лидия Стоянова - 052/552284
За справки и записване
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

 

6. Английски език за кандидат-курсанти
Изискване за осъществяване на курса
-
Обща информация за курса Курсът подготвя гимназисти за кандидат-курсантски изпит
Продължителност на курса Брой на обучаемите в курса :
-минимален брой обучаеми -8;
-максимален брой обучаеми 14.
Продължителност на курса : 40 учебни часа.
Изисквания към кандидатите за участие в курса Кандидат-курсанти
Цена на курса 160 лв./курсист
Ръководител на курса  
За справки и записване 052 552 284, 052 552 265
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

Факултет "Инженерен"

Катедра "Корабни силови уредби"

1. Управление на екипа и ресурсите в Машинното отделение
(подробна информация)
Изискване за осъществяване на курса Разпореждане № 110 на Морска Администрация
Обща информация за курса От 2012 статутът му е - задължителен.
Курсът се провежда на ТРЕНАЖОР.
ЦЕЛИ на курса: 
- познаване на техническите средства в Машинното отделение;
- управление на ресурсите в Машинното отделение; 
- ефективно изграждане и управление на екип в Машинното отделение;
- водят се лекции по психология, решаване на вътрешни конфликти, кризисни ситуации.
Продължителност на курса - Курсът за начинаещи продължава 5 дни- 40 учебни часа;
- Опреснителният курс продължава 3 дни- 24 учебни часа. Курсовете се провеждат на български и английски език. Брой на обучаемите- от 3 до 6 курсиста
Изисквания към кандидатите за участие в курса Механици със свидетелство за правоспособнст : 
-вахтен механик; 
-електромеханик;
-втори механик; 
-главен механик
Цена на курса 640 лв.
Ръководител на курса Доц.д-р Стефан Райков Тодоров
За справки и записване 0879 669 871, 0887259392 , 0889251369, 052 55 22 86, 052 55 22 85
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
2. Управление ресурсите и работа в екип в машинно отделение
на тренажор и в лаборатории


(подробна информация)
Изискване за осъществяване на курса Наредба No 6 за компетентност на морските лица в Република България, т.37
Обща информация за курса
Курсът е задължителен за допускане до изпит за придобиване на квалификационна степен както следва:
- ГЛАВЕН МЕХАНИК НАД 3000 кW (съгласно чл. 37, т.1, буква Г);
- ГЛАВЕН МЕХАНИК ОТ 750 ДО 3000 кW(съгласно чл. 37, т.2, буква Д);
- ВТОРИ МЕХАНИК НАД 3000кW (съгласно чл. 37, т.4, буква Д); - ВТОРИ МЕХАНИК ОТ 750 ДО 3000 кW (съгласно чл. 37, т.5, буква Д), съгласно Наредба № 6 от 05 април 2012 година за компетентност на морските лица в Република България. 
Цели на курса: Осъвременяване на познанията на обучаемите в следните направления: 
1. Нови, актуални влезли в сила промени в международното и национално морско законодателство;
2. Актуални изисквания за безопасна работа на борда на кораба;
3. Използване на корабната отчетна и експлоатационна документация за откриване на неизправности, определяне и поддържане на икономични и с минимален ущърб за околната среда, режими на работа на корабните машини;
4. Работа в екип при имитирана работна среда на симулатор на корабно машинно котелно отделение.
Продължителност на курса
Продължителност на курса 10 дни- 80 учебни часа.
Курсът се провеждат на български и английски език. 
Брой на обучаемите- от 6 до 12 курсиста
Изисквания към кандидатите за участие в курса
Корабни механици със свидетелство за правоспособнст : 
-втори механик; 
-вахтен механик
Цена на курса
Пълна програма на курса – 900 лв.
Съкратена програма ( за преминали обучение в курс „Управление на екипа и ресурсите в машинно отделение” ) - 450 лв.
Ръководител на курса
Доц .д-р. Кънчо Кънев – 0888769351
За справки и записване
052 55 22 70, 052 55 22 71, 052 55 22 85, 052 55 22 86
0879 669 871
, 0885828392, 0887255180, 0887259392
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
3. Курс по програма покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02

(подробна информация)
Изискване за осъществяване на курса Наредба No 6 за компетентност на морските лица в Република България, т.37
Обща информация за курса Курсът е задължителен за допускане до изпит за придобиване на квалификационна степен както следва:
- ГЛАВЕН МЕХАНИК НАД 3000 кW (съгласно чл. 37, т.1, буква А);
- ГЛАВЕН МЕХАНИК ОТ 750 ДО 3000 кW(съгласно чл. 37, т.2, буква Г);
- ВТОРИ МЕХАНИК НАД 3000кW (съгласно чл. 37, т.4, буква Г); - ВТОРИ МЕХАНИК ОТ 750 ДО 3000 кW (съгласно чл. 37, т.5, буква Г), съгласно Наредба № 6 от 05 април 2012 година за компетентност на морските лица в Република България. 
Цели на курса: Придобиване на нови знания и умения и осъвременяване на съществуващите на кандидати за придобиване на правоспособност главен и втори механик: 
1. Морско инженерство – Съвременни хладилни и климатични уредби, характеристики на използваните нефтопродукти, теория и устройство на кораба , устройство и експлоатация на корабни дизелови двигатели, корабни спомагателни механизми и системи с повишени конвенционални изисквания; 2. Експлоатация на електрически и електронни системи и механизми за управление и контрол – Основни понятия от теорията на автоматичното управление, експлоатация на електрически машини и апарати и корабни електрически мрежи, автоматично управление на корабни устройства и системи;
3. Техническо обслужване и ремонт – Организация на системата за планово техническо обслужване на корабите, профилактични работи, техническа диагностика, откриване и отстраняване на характерни неизправности, безопасни работни практики.
4. Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда- Основни понятия по конструкция на кораба, устойчивост и непотопимост на кораба при частично наводняване, борба за непотопимост, основни положения по международно морско право, системи и организация за безопсност, аварийни планове, оценка и управление на риска; Получената теоретична и практическа подговка е неразделна част от подготовката на корабните механици за явяване на изпит за по-висока правоспособност съгласно Наредба № 6 , чл. 37.
Продължителност на курса Продължителност на курса - 330 учебни часа. Брой на обучаемите- от 12 до 18 курсиста
Изисквания към кандидатите за участие в курса Корабни механици със свидетелство за правоспособнст : 
-втори механик; 
-вахтен механик
Цена на курса Модул първи – 1100 лв.
Модул втори – 950 лв.
Ръководител на курса Доц .д-р. Кънчо Кънев – 0888769351
За справки и записване 052 55 22 70, 052 55 22 71, 052 55 22 85; 052 55 22 86
0879 669 871
, 0885828392, 0887255180, 0887259392
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

 

Катедра "Електротехника"

1. Корабна електротехника, електроника и системи за управление и контрол
Изискване за осъществяване на курса
-
Обща информация за курса

Курсът не е задължителен- възможно е да отпадне.
ЦЕЛИ:
- повишаване на електротехническата подготовка на механици, които изпълняват функциите на електромеханик;
- предназначен е за фирми, които нямат назначен електромеханик на кораба.

Продължителност на курса

80 учебни часа за период от 10 работни дни / двуседмичен курс/. Минимален брой на обучаемите – 5 курсиста

Изисквания към кандидатите за участие в курса

-главен механик;
-втори механик;
-вахтен механик;

 

Цена на курса 630 лв. за един обучаем
Ръководител на курса

Доц. д-р Стефан Райков Тодоров

За справки и записване 0887259392
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

Катедра "Техническа механика"

1. Водолазен курс- I ниво
Изискване за осъществяване на курса
-
Обща информация за курса

ЦЕЛИ:
-Запознаване с водолазното оборудване;
-Елементарни водолазни сигнали;
-основна физиология;
-спасяване;
-практики за безопасно гмуркане.

Продължителност на курса

10 учебни часа.
Минимален брой курсисти-10, максимален брой -12.
Провежда се през месеците: юни, юли, август, септември.

Изисквания към кандидатите за участие в курса
-
Цена на курса

250 лв/ курсист; 100лв / курсист за учащи.

Ръководител на курса гл. ас. Здравко Бонев
За справки и записване 0897866816, 052/ 632 015 вътр. 272
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

2.
Водолазен курс- II ниво
Изискване за осъществяване на курса
-
Обща информация за курса

ЦЕЛИ:
-усъвършенстване на водолазните умения;
-придобиване на умения за водолазно спасяване;
-придобиване на умения за планиране на гмуркания;
-придобиване на умения за извършване на гмуркания;
Усъвършенстване на практиките за водолазни гмуркания

Продължителност на курса

25 учебни часа.
Минимален брой курсисти-10, максимален брой -12.
Провежда се през месеците: юни, юли, август, септември.

Изисквания към кандидатите за участие в курса
-
Цена на курса

450 лв/ курсист; 250 лв / курсист за учащи

Ръководител на курса гл. ас. Здравко Бонев
За справки и записване 0897866816, 052/ 632 015 вътр. 272
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF
3. Техническо обслужване на лагери /концепция на SKF/
Изискване за осъществяване на курса
-
Обща информация за курса

Курсът се провежда в учебния център на SKF .
Курсистите получават удостоверение от SKF -България.

Продължителност на курса

Продължителност-14 уч. часа- до 3 раб. дни.
Брой на обучаемите-от 5 до12

 

Изисквания към кандидатите за участие в курса

Машинен инженер; електромеханик

Цена на курса 100 лв./обучаем
Ръководител на курса Доц. Григоров
За справки и записване 052/ 632 015 вътр. 353
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF

Катедра "Информационни технологии"

1. Курсове за обучение на мрежови специалисти- CISCO
Изискване за осъществяване на курса
Подготовката на компютърни мрежови специалисти се извършва по международно призната програма на Cisco в отговарящи на определени условия "мрежови академии". Cisco академията при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – гр.Варна е официално регистрирана на 19.03.2002 г. Курсовете подготвят обучаемите за международно признатите сертификати CCNA (640-802) и CCNA Security (IINS 640-553).
Обща информация за курса Курсовете от академичната програма на Cisco подготвят компютърни професионалисти в областта на проектирането, изграждането и поддържането на компютърни мрежи. Във ВВМУ се предлагат следните курсове: Course 1 „ Network Fundamentals”, Course 2 “Routing Protocols and Concepts”, Course 3 “LAN Switching and Wireless”, Course 4 “Accessing the WAN”. Предлага се и курса „CCNA Security”. В допълнение на изброените 5 курса, във ВВМУ се предлага и курса "IT Essentials", даващ задълбочени познания за ПК.
Подробна информация
Продължителност на курса Всеки един от курсовете е с продължителност от порядъка на 70 учебни часа. Предлагат се съботно-неделни, както и делнични курсове.
Изисквания към кандидатите за участие в курса Начална компютърна подготовка (без курса "IT Essentials") и добри познания по английски на ниво четене.
Цена на курса За всеки курс по 300лв., а за ученици и студенти редовно обучение 200лв.
Ръководител на курса Сертифициран инструктор по CCNA и CCA I - доцент доктор Юлиян Иванов Цонев
За справки и записване
052/552375, 0887255506
Е-мail: cisco@naval-acad.bg
Банкова сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”: Банка ДСК IBAN:BG87STSA93003106864001 BIC: STSABGSF