Специалност "Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво"

Специализация "Корабоводене за ВМС"

rk

Випускникът от специалността "Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво" (специализация "Корабоводене за ВМС") е готов интелектуално, нравствено и физически за реализация като офицер от Военноморските сили, като гражданин и ръководител на граждански звена в Република България.

В резултат на обучението в течение на 5 години випускникът придобива:
- висше образование по специалността "Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво" (специализация "Корабоводене за ВМС") с образователно-квалификационна степен "бакалавър"от професионално направление "Военно дело" на професионална област "Сигурност и отбрана";
- висше образование по специалността "Корабоводене" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" от професионално направление "Транспорт, корабоплаване и авиация" на професионална област "Технически науки".

Випускникът се подготвя като офицер за ръководство на бойна част на корабите от ВМС, за управление на бойното използване на оръжието и техническите средства на бойните части, за изпълнение на задълженията на вахтен офицер, както и за изпълнение на задълженията на вахтен помощник-капитан на кораб от гражданското корабоплаване.

Випускникът може да заема начални длъжности на военни кораби и брегови поделения на ВМС.

След преминаване на определен стаж във ВМС и обучение в специализирани курсове, випускникът може да заема длъжностите: командир на кораб, дивизионен специалист и приравнени на тях.

Като кадрови офицери от ВМС могат да повишават квалификацията си в училището и в чуждестранни военни академии и колежи целево или за заемане на по-висока длъжност.

Обучението се извършва в условията на военизиран режим и завършва с полагането на държавни изпити по корабоводене, тактика на ВМС и английски език.

Завършилите специалността усвояват военно-инженерни и други специални знания и умения по теория на навигацията и автоматизацията на корабоводенето, устройството и правилата за експлоатация на кораба, морските оръжия, тактиката на морския бой и др.

Лекциoнните занятия се съчетават с разнообразни форми на практическо обучение на курсантите за придобиване на специална подготовка, за морално-психическото и физическото им укрепване и за израстването им като лидери.

Основните форми на учебно-възпитателната дейност са:
- летен лагер за морска подготовка;
- гребно-ветроходни походи;
- физическа подготовка и обучение по плуване;
- учебна практика на военни и учебни кораби;
- задгранична плавателна практика;
- леководолазна подготовка;
- тренажорна подготовка;
- учебни стрелби с личното оръжие;
- учебни артилерийски стрелби на бойни кораби;
- учебно торпедни стрелби и минно-подривни работи.

Едновременно с военното обучение курсантите преминават и пълен курс по необходимите учебни дисциплини на гражданската специалност "Корабоводене". Това им дава възможност след приключване на военната служба да започнат работа на длъжност "помощник-капитан" на граждански кораб.