Специалност “Корабоводене”

uk

Успешно завършилите четиригодишния курс на специалността се дипломират с образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Могат да заемат длъжността “помощник-капитан” на всички кораби от гражданското корабоплаване, както и да бъдат назначавани на следните брегови длъжности: корабен мениджър, корабен агент, брокер, експерт по товарите и др.p

Фундаменталната подготовка се осигурява чрез изучаване на дисциплините висша математика, физика, информатика, електроника, техническа механика, електротехника, английски език и др.

Профилиращите учебни дисциплини са: морско дело, навигация, управление на маневрите на кораба, технически средства за корабоводене, астронавигация, безопасност на корабоплаването, теория, устройство и осигуряване на мореходността на кораба, теория на маневрирането, геодезия, картография и лоция, метеорология и океанография, корабни товарни операции и др.
Учебно-материалната база е изградена от модерни комплекси: планетариум, комплексен навигационен тренажор “NTPRO 3000”, конвенционален тренажор по използване на радар и “АРПА”, лаборатории по девиация на магнитния компас, по жирокомпаси, по лагове и ехолоти, по радионавигационни системи и система за глобално позициониране (GPS), по морско дело и управление на кораба, по такелажно дело, по експлоатация на кораба и др. Тя осигурява съвременно научно-приложно равнище на обучението по всички задължителни дисциплини по специалността, в съответствие с изискванията на Международната морска организация и на Морската администрация на Република България.

Обучението включва ежегодна учебна практика в условията на учебно-тренировъчен лагер, на учебния кораб на училището и други кораби, като плаванията се провеждат в района на Черно море, Средиземно море и Атлантическия океан.

Обучението завършва с полагане на държавни изпити.

След допълнително обучение по магистърска програма, випускниците могат да придобият образователно-квалификационна степен “магистър” и право да се явят на изпит за правоспособност за старши-помощници и капитани на всички кораби от гражданското корабоплаване.