Нормативни документи

1. Закон за развитие на академичния състав в Република България

2. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

3. Заповед на Министъра на отбраната относно реда за заемане на длъжности от академичния състав и длъжност „инструктор” във военните академии, висшите военни училища и Института по отбрана -

4. Заповед на Министъра на отбраната относно реда за придобиване на научни степени във военните академии и висшите военни училища на Министерството на отбраната

5. Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления -

6. Правилник за приемане и обучение в докторантура и за придобиване на научни степени във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

7. Правилик за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

8. Споразумение между висшите технически училища на България за взаимно признаване на придобитите по Закона за развитие на академичния състав в Република България академични длъжности.

9. Стратегия за развитие на академичния състав във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"