Конкурс
за академична длъжност „професор”,
обявен в ДВ, бр.
6 от 23 .0 1 .2015 г.

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Научна специалност: „Икономика и управление”

Учебна дисциплина: „Икономика и управление”

За нуждите на катедра : „Социални, стопански и правни науки”

Кандидати: 1. доцент, доктор Светлана Райчева Димитракиева Резюмета на трудовете

Заключително заседание на журито: 27 април 2015 г.; 16.30 ч. Заповед на началника на ВВМУ № РД- 89 /07.04 .2015 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД- 55 от 05.03.2015 г .

Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
професор д.ик.н. Димитър Канев Канев Вътрешен Председател Рецензия
професор д.ик.н Младен Стефанов Велев Външен Член Рецензия
професор доктор Иван Петров Палигоров Външен Член Рецензия
професор доктор Валентин Кирилов Велев Външен Член Становище
професор д.ик.н Пенчо Стоянов Пенчев Външен Член Становище
професор доктор Йордан Стоянов Димитров Външен Член Становище
професор доктор Димитър Христов Тенчев Външен Член Становище
Резервни членове:
     
професор доктор Огнян Димитров Андреев Външен    
доцент доктор Камелия Вили Вунова-Нарлева Вътрешен    

Публикувано на официалният сайтана ВВМУ на 07.04.2015 г.