Конкурс за академична длъжност „доцент”,
обявен в
ДВ, бр. 28 от 17.04.2015 г.

Професионално направление: 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиациа“

Научна специалност: 02.03.05. „Корабни силови уредби, машини и механизми“

Учебна дисциплина: „Автоматично регулиране и управление на КЕУ”

За нуждите на катедра : „Корабни силови уредби”

Кандидати:

1. доктор Милен Николаев Василев. Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на Началника на ВВМУ № РД- 144 от 01.06.2015 г . № РД-169 от 30.06.2015 г.
Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
доцент доктор Румен Жечев Стоянов
Вътрешен
Председател
Становище
Професор, д.т.н Михаил Николов Серафимов
Външен
Член
Становище
Професор, д.т.н. Замфир Иванов Александров
Външен
Член
Рецензия
Професор, д-р Ангел Йорданов Димитров
Външен
Член
Становище
Доцент, д-р Стефан Райков Тодоров
Вътрешен
Член
Становище
Доцент, д-р Марин Михов Недев
Вътрешен
Член
Становище
Доцент, д-р Петър Иванов Василев
Външен
Член
Рецензия
Резервни членове:
доцент доктор Йордан Димитров Йорданов
Вътрешен

Заключително заседание на журито: 20 октомври 2015 г.; 16 .00 ч. Заповед на Началника на ВВМУ № РД-255 /05.10.2015 г.

Публикувано на официалният сайтана ВВМУ на 05.10.2015 г.