Обявление
за вакантна академична длъжност “асистент”

Професионално направление: „Физически науки”
Факултет: “Инженерен”
Катедра: „Математика и физика ”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от датата на заповедта - 05.03.2015 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-2 6/ 05.03.2015 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 5.03.2015 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището .