Конкурс за академична длъжност „главен асистент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: “Технически науки”
Факултет: “Инженерен”
Катедра: „Корабни силови уредби ”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от публикуването в
държавен вестник брой 49/ 30.06.2015 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС- 93/ 18.06.2015 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 27 юли 2015 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището .