Обявление
за вакантна академична длъжност “асистент”

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: “Технически науки”
Факултет: “Навигационен”
Катедра: „Експлоатация на флота и пристанищата ”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от издаване заповед на началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за обявяване на конкурса- 24.02.2015 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-22/24.02.2015 г. на
Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 24.02.2015 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)

Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището .