Конкурс
за академична длъжност „професор”,
обявен в
ДВ, бр. 5 от 20.01.2015 г.

Професионално направление: 9.1 „Национална сигурност”

Учебна дисциплина: „Морска сигурност и безопасност” и „Фирмено разузнаване“

За нуждите на катедра „ Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС ”

Кандидати:

1. доцент, доктор на науките Кирил Николов Колев, Резюмета на трудовете

Заключително заседание на журито: 29 май 2014 г.; 10.00 ч. Заповед на началника на ВВМУ № РД-123 / 15.05.2015 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД- 54 от 05. 03 .2015 г .
Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
професор д.ик.н Димитър Канев Канев Вътрешен Председател Рецензия
капитан І ранг професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев Външен Член Рецензия
професор д.в.н. Георги Василев Бахчеванов Външен Член Рецензия
професор д.т.н. Владимир Томов Владимиров Външен Член Становище
професор д-р Петър Георгиев Христов Външен Член Становище
доцент д.в.н. Владимир Денчев Величков Външен Член Становище
доцент д-р Петър Христов Дерелиев Вътрешен Член Становище
Резервни членове:
     
капитан І ранг доцент доктор Калин Спасов Калинов Вътрешен    
доцент д.н. Любомир Владимиров Владимиров Външен    

Публикувано на официалният сайтана ВВМУ на 15.05.2015 г.