Конкурс за академична длъжност „доцент”,
обявен в ДВ, бр.
49 от 30.06.2015 г.

Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Научна специалност: „ Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба ”

За нуждите на катедра : “Електротехника ”

Кандидати:

1. Доктор Емил Стефанов Барудов Резюмета на трудовете

Заключително заседание на журито: 11 декември 2015 г.; 13.00 ч. Заповед на началника на ВВМУ № РД- 300/16.11.2015 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД- 171 от 01.07.201 5 г .

Състав

Вътрешен/ Външен

Позиция

Изготвя

Доцент доктор Милен Бонев Бонев Вътрешен Председател Становище
Член-кореспондент, професор, д.ф.н. Петър Асенов Атанасов Външен Член Становище
Професор, доктор Димитър Димов Юдов Външен Член Рецензия
Професор доктор Стефан Недялков Терзиев Външен Член Становище
Доцент, доктор Марин Михов Недев Вътрешен Член Рецензия
Доцент, доктор Николай Ангелов Ангелов Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Петър Иванов Василев Външен Член Становище
Резервни членове:
Доцент доктор Живко Генчев Грозев Вътрешен
Професор, д.м.н. Крум Костов Герасимов Външен

Публикувано на официалният сайтана ВВМУ на 18.11.2015 г.