Конкурс за академична длъжност „доцент”,
обявен в
ДВ, бр. 36 от 19.05.2015 г.

Професионално направление: 2.1 . „Филология“

Научна специалност: „ Общо и сравнително езикознание (Приложна лингвистика) ”

Учебна дисциплина: „ Английски език”

За нуждите на катедра : „ Езикова подготовка ”

Кандидати:

1. доктор Петина Валентинова Вичева. Резюмета на трудовете

Заключително заседание на журито: 01 октомври 2015 г.; 16.30 ч. Заповед на началника на ВВМУ № РД- 235/14.09.2015 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД- 179 от 07.07.201 5 г .

Състав
Вътрешен/ Външен

Позиция

Изготвя

доцент доктор Соня Иванова Тончева
Вътрешен

Председател

Становище

член-кореспондент, професор, д.ф.н. Мария Ганчева Попова
Външен

Член

Рецензия

професор, доктор Боян Александров Алексиев
Външен

Член

Рецензия

професор доктор Сия Борисова Колковска-Стефанова
Външен

Член

Становище

професор, доктор Димитър Веселинов Димитров
Външен

Член

Становище

доцент, доктор Ирина Василевна Перянова
Външен

Член

Становище

доцент доктор Вяра Минева Петкова
Външен

Член

Становище

Резервни членове:

доцент доктор Нели Иванова Василева
Вътрешен

доцент доктор Цветелина Кирилова Харакчийска
Външен

Публикувано на официалният сайтана ВВМУ на 14.09.2015 г.