Специалност “Корабни машини и механизми”

ksu

Успешно завършилите четиригодишния курс на специалността се дипломират с образователно-квалификационна степен “бакалавър” . Випускниците могат да заемат длъжностите: “вахтен механик в машинното отделение с обслужване” или “дежурен механик в машинното отделение с безвахтено обслужване” на граждански кораби с неограничена мощност на корабните силови уредби (КСУ), втори механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ до 3 000 kW, главен механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ до 3 000 kW и главен механик на кораб с мощност на КСУ до 3 000 kW по вътрешните водни пътища в Европа. Завършилите специалността могат да бъдат назначавани на различни управленски длъжности както в сферата на морския и речния транспорт, така и в промишлеността.

Общообразователната и общоинженерната подготовка отговарят на изискванията и съответстват на специалностите от професионалното направление “Машинно инженерство” на областта “Технически науки”.

В подготовката по английски език е включено изучаването и на професионално-специализирана лексика и терминология.

Профилиращата и специална подготовка са съобразени с изискванията на Международната морска организация и на Морската администрация на Република България.

Обучението се провежда в специализирани кабинети, лаборатории, тренажори и полигони с действащи машини, механизми, системи и макети, а многообразните му форми са свързани с внедряването на компютърна техника и приложен софтуер.

Учебната практика е морска, технологична и плавателна: морската се осъществява в учебно-тренировъчен лагер и в морски условия; технологичната - в работилници, а плавателната - по време на задгранични плавателни рейсове. В условията на всяка от тях се усвояват дейностите по управлението, експлоатацията и ремонта на корабните енергетични уредби.

Обучението завършва с полагане на държавни изпити.

Образователно-квалификационната степен “бакалавър”, получена при обучението по специалността “Корабни машини и механизми”, дава възможност на випускниците след допълнително обучение да придобият магистърска степен и право да се явят на изпит за “корабен механик I степен”.