Специалност “Електрообзавеждане на кораба”

elobzav

Успешно завършилите четиригодишния курс на специалността се дипломират с образователно-квалификационна степен “бакалавър” и правоспособност като морско лице “корабен електромеханик”. Випускниците могат да заемат длъжността “корабен електромеханик” на съответния клас кораби от гражданското корабоплаване, както и други управленски длъжности в сферата на морския транспорт и промишлеността - електромеханици, енергетици.

Обучаемите придобиват задълбочени знания по общообразователни и общоинженерни дисциплини - висша математика, електротехника, механика, информатика, основи на автоматичното управление, английски език и др., както и специални инженерни знания по корабни електрически станции, електрообзавеждане, електрически машини и апарати, корабни електрически мрежи, електрозадвижване, вкл. необходимите познания за корабната енергетична уредба и автоматизацията на процесите в нея, корабните машини, механизми и системи и тяхното автоматично управление.

За желаещите да разширят подготовката си по въпроси, свързани с изучаваните дисциплини, се организират факултативни курсове.

Обучението завършва с полагане на държавни изпити.

Бакалавърската степен по “Електрообзавеждане на кораба” дава възможност на випускниците след допълнително обучение по магистърска програма да придобият образователно-квалификационна степен “магистър”.

Съгласно Наредба № 6 на Изпълнителна агенция “Морска администрация” длъжността “електромеханик” е задължителна на всички български кораби с мощност на корабната електроенергетична уредба над 750 киловолтампера.